Waterschap De Dommel streeft ernaar om zijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door het waterschap bent behandeld. U kunt dan gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen. Een klacht kan worden ingediend binnen 12 maanden nadat het voorval heeft plaatsgevonden.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

Mondeling

Mondelinge klachten worden vaak ingediend bij situaties waarbij het geven van opheldering of een verontschuldiging vaak voldoende is. Als tijdens het gesprek blijkt dat het om een ingewikkelde situatie gaat, wijst de klachtencoördinator u op de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

Schriftelijk

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Dit formulier kunt u printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar:

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel
t.a.v. de klachtencoördinator
Antwoordnummer 10
5280 VJ Boxtel

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Binnen tien werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van onze klachtencoördinator.
  • De bestuurder of ambtenaar waartegen de klacht is ingediend wordt op de hoogte gesteld.
  • De klachtencoördinator neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken en na ta gaan wat de beste manier is waarop uw klacht kan worden behandeld. Dat kan beteken dat de klachtencoördinator u in contact brengt met de betreffende ambtenaar of bestuurder om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan wordt uw klacht volgens de formele regels van de klachtenverordening afgehandeld.
  • Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, schakelt de klachtencoördinator de klachtenadviseur in. Dit is een onafhankelijk persoon die de door u ingediende klacht in behandeling neemt.
  • De klachtenadviseur onderzoekt de ingediende klacht. Daarbij worden u en de bij de klacht betrokken medewerker(s), bestuurder(s) van het waterschap, uitgenodigd voor een gesprek. Van het gesprek wordt door de klachtencoördinator een verslag gemaakt.
  • De klachtenadviseur komt naar aanleiding van het gesprek en het verslag daarvan tot een advies. Dit advies wordt schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap medegedeeld.
  • In principe moet het bestuur van het waterschap binnen tien weken nadat de klacht is ontvangen een standpunt hebben ingenomen. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met vier weken. Het besluit van het dagelijks bestuur wordt toegezonden aan de indiener van de klacht en de ambtenaar of bestuurder over wie de klacht gaat.

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?