De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. We gebruiken leggers om het gebied te besturen en te onderhouden. Leggers zijn vastgesteld vanuit de Waterwet en de Waterschapswet.

Wat staat er in een legger?

Een legger heeft gegevens over onze beken en sloten. Ook heeft de legger gegevens over de gebieden waar we water opvangen, over stuwen, gemalen, duikers, dijken en dammen. Het gaat om gegevens zoals:

  • de plaats;
  • de grootte,de lengte, de vorm;
  • de beschermingsstroken langs beken, sloten en dijken/dammen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.

Zo werkt een legger

Wie is eigenaar van een sloot? En wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderhoud van een stuw of duiker? Dat zoek je op in de legger. In de legger staat alles wat met water te maken heeft. Het is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. De nieuwe legger is geactualiseerd en is online voor iedereen te raadplegen. Hoe je dat doet? Dat zie je in deze video.

Legger waterstaatswerken 2021 vervangt de legger oppervlaktewaterlichamen 2018, de legger waterberging 2019 en de legger waterkeringen 2020

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 30 november 2021 de legger waterstaatswerken 2021 vastgesteld. Ook heeft het dagelijks bestuur besloten de leggers oppervlaktewaterlichamen 2018, waterberging 2019 en waterkeringen 2020 in te trekken.

Dit besluit houdt onder meer het volgende in:

We hebben ervoor gekozen de drie bestaande leggerbesluiten samen te voegen. Dit doen we met het oog op de nieuwe waterschapsverordening en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We gaan werken met digitale ontsluiting voor alle waterstaatswerken via één viewer. De samenvoeging is beleidsneutraal met een vernieuwing van de bestaande drie leggers.

Na invoering van de Omgevingswet kennen we werkingsgebieden als onderdeel van de  Waterschapsverordening. Dat zijn vlakken (gebieden) op een kaart, waar sommige regels uit die verordening gelden. Deze vlakken hebben een juridische status en zijn daardoor bindend.

Vooruitlopend op de Omgevingswet en de Waterschapsverordening werken we nu met de Vergunningchecker(externe link). We presenteren deze vlakken nu al in de legger. Bij toetsing zien we nu welke regels van de keur op en in de buurt van waterstaatswerken gelden.

Wanneer de Omgevingswet gaat gelden, maakt de Vergunningchecker plaats voor het  DSO.

Kaart

Bij de legger hoort een kaart.