Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied leggers voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en keringen vastgesteld. De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat. Daarbij horen alle stuwen, gemalen, duikers, waterkeringen (zoals een dijk), waterbergingsgebieden en waterlopen. We gebruiken de legger als wettelijk middel om ons gebied te beheren en te onderhouden.

Een legger bevat specifieke informatie over:

  • de ligging, afmetingen en vorm van de watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden
  • de beschermingszones langs waterlopen en waterkeringen
  • wie verplicht is het onderhoud uit te voeren voor oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken

Ontwerp Legger waterkeringen 2020

De afgelopen jaren heeft het waterschap enkele projecten uitgevoerd waarbij regionale keringen zijn aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt op de kaart van de interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Deze verordening is op 1 november 2019 vastgesteld en op 5 november 2019 ingegaan. Nu de provinciale omgevingsverordening is gewijzigd moet ook de legger met regionale en overige keringen worden aangepast.

Ga naar:

Ontwerp besluit gedeeltelijke aanpassing legger oppervlaktewaterlichamen 2018: beschermingszones op maat

Op 17 september 2019 heeft het dagelijks bestuur de Richtlijn Beschermingszones op maat vastgesteld.

Ga naar Ontwerpbesluit gedeeltelijke aanpassing legger oppervlaktewaterlichamen 2018: beschermingszones op maat

Besluit vaststelling legger waterberging 2019

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 26 november 2019 de legger waterberging 2019 vastgesteld.

In de legger staan de bergingsgebieden die door het waterschap concreet zijn ingericht voor waterberging en de natuurlijke overstromingsgebieden. Laatstgenoemde zijn gebieden die van oudsher al regelmatig overstromen. De gebiedsbegrenzing voor normen wateroverlast is bijgesteld in de Verordening water en de regionale waterberging is opnieuw begrensd in de Verordening ruimte. Daarom is een actualisatie van de legger waterberging nodig. De nieuwe begrenzing in de Verordening ruimte is gebaseerd op een betere aanpassing van de beekdalgebieden en op het klimaatscenario 2014 en de nieuwe neerslagreeks.

Bekijk de kaart en de overige bijlagen die horen bij het ontwerpbesluit:

Leggerkaart

De kaarten van de leggers worden in een nieuw venster geopend. Klik op de links hieronder.

Heeft u gevonden wat u zocht?