Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied leggers voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en keringen vastgesteld. De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat. Daarbij horen alle stuwen, gemalen, duikers, waterkeringen (zoals een dijk), waterbergingsgebieden en waterlopen. We gebruiken de legger als wettelijk middel om ons gebied te beheren en te onderhouden.

Een legger bevat specifieke informatie over:

  • de ligging, afmetingen en vorm van de watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden
  • de beschermingszones langs waterlopen en waterkeringen
  • wie verplicht is het onderhoud uit te voeren voor oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken

Legger oppervlaktewaterlichamen 2018 vastgesteld

De legger oppervlaktewaterlichamen is geactualiseerd. De vorige legger dateert uit 2014. Sinds die tijd zijn er vele (water)vergunningen voor initiatieven van derden verleend en projectplannen op basis van de Waterwet tot realisatie gebracht. Deze gewijzigde omstandigheden moeten worden vastgelegd in de legger. Vanwege de vele wijzigingen is ervoor gekozen in 2018 de gehele legger te herzien.

Bekijk het bijbehorende leggerbesluit en de nota van inspraak.

Legger waterberging gewijzigd

De legger waterberging is in 2018 gewijzigd door toevoeging van het bergingsgebied Kleine Dommel Heeze-Geldrop.

Bekijk het bijbehorende leggerbesluit en de leggerkaart.

Heeft u vragen over de nieuwe leggers?

Neem dan contact op met het waterschap. Telefoonnummer: 0411-618 618.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het genoemde besluit kunt u beroep instellen bij Rechtbank Oost-Brabant. Beroep kan worden ingesteld wanneer u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit van het dagelijks bestuur tot het vaststellen van de legger oppervlaktewaterlichamen 2018 op 22 januari 2019 en wanneer het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak.

Beroep is mogelijk voor zover u met het genoemde besluit in de legger als onderhoudsplichtige bent aangewezen en/of de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Raadpleeg de leggers

De beschikbare online leggers worden als kaart in een nieuw venster geopend. Klik op een van de links hieronder.

Legger versus keur

De regels in de keur zijn gekoppeld aan de status of afmetingen die in de legger zijn vastgelegd. In de situatie dat wijzigingen nog niet in de legger zijn aangepast, voorziet de keur in overgangsbepalingen. Voorbeelden zijn het verleggen van een waterloop of de aanleg van een nieuwe waterkering.

Heeft u gevonden wat u zocht?