De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. We gebruiken leggers om het gebied te besturen en te onderhouden. Leggers zijn vastgesteld vanuit de Waterwet en de Waterschapswet.

Wat staat er in een legger?

Een legger heeft gegevens over onze beken en sloten. Ook heeft de legger gegevens over de gebieden waar we water opvangen, over stuwen, gemalen, duikers, dijken en dammen. Het gaat om gegevens zoals:

  • de plaats;
  • de grootte, de lengte, de vorm;
  • de beschermingsstroken langs beken, sloten en dijken/dammen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.

Zo werkt een legger

Wie is eigenaar van een sloot? En wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderhoud van een stuw of duiker? Dat zoek je op in de legger. In de legger staat alles wat met water te maken heeft. Het is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. De nieuwe legger is geactualiseerd en is online voor iedereen te raadplegen. Hoe je dat doet? Dat zie je in deze video.

Legger waterstaatswerken 2023 vervangt de legger waterstaatswerken 2021

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 17 oktober 2023 de legger waterstaatswerken 2023 vastgesteld. Ook heeft het dagelijks bestuur besloten de legger waterstaatswerken 2021 in te trekken.

Dit besluit houdt onder meer het volgende in:

  • aanpassen van de ligging van waterstaatswerken vanuit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
  • meenemen van leggermutaties vanuit beheer en onderhoud, die nog niet eerder gedaan waren;
  • registreren van werken die volgens verleende watervergunningen of meldingen zijn uitgevoerd;
  • registreren van werken uitgevoerd in eigen beheer, zoals de aanleg van meanders en natuurvriendelijke oevers;
  • verwerken van geaccepteerde verzoeken vanuit beheer om de situatie van een water aan te passen.

Een aangepaste legger is nodig voor de nieuwe waterschapsverordening en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We gaan werken met digitale ontsluiting voor alle waterstaatswerken via één viewer.

Onder de Omgevingswet kan een legger geen beschermingszone of profiel van vrije ruimte meer vastleggen of aanpassen. Die gaan als beperkingengebied bij de waterschapsverordening horen.

Leggerbesluit

Let op! Het leggerbesluit staat, als bijlage, aan de linkerkant in de bekendmaking. (exb-2023-50207)

Kaart

Bij de legger hoort een kaart.