Sinds 1 januari 2018 is de individuele waterzuiveringsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw van kracht. Een van de oplossingen om aan deze verplichting te voldoen is volledige recirculatie, oftewel nullozing. De randvoorwaarden voor het aantonen van een dergelijke nullozing zijn nu bekend.

kassen aan het water

Op 16 maart 2017 is de Aanpak aantonen nullozing door het Platform Duurzame Glastuinbouw vastgesteld. In dit protocol wordt omschreven hoe je als ondernemer kunt aantonen dat nullozing op het bedrijf aannemelijk is. Daarnaast is vastgelegd hoe een handhaver c.q. toezichthouder (namens bevoegd gezag) dit kan toetsen. Tot slot is afgesproken hoe met een bezoekverslag wordt vastgelegd dat er sprake is van nullozing.

Uitgangspunt bij de werkwijze is dat de ondernemer de bewijsvoering verzorgt en dat de toezichthouder controlepunten heeft om deze bewijsvoering te beoordelen en hier een uitspraak over kan doen. De beschreven werkwijze is bruikbaar voor grote en kleine bedrijven en voor zowel complexe als eenvoudige bedrijven. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen van de werkwijze niet voor elk bedrijf van toepassing zijn.

Over welke waterstromen gaan de wijzigingen in het Activiteitenbesluit?

Het betreft alle waterstromen waarin zich mogelijk gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevinden.

Ik loos geen water op het oppervlaktewater, maar op het riool. Mag dat?

Nee, de zuiveringsplicht geldt voor de lozing op oppervlaktewater én op de riolering. Bij lozing op de riolering en op de bodem is de gemeente het bevoegd gezag.

Komt mijn bedrijf in aanmerking om als nullozer te worden aangemerkt?

U komt in aanmerking als u alle waterstromen waarin zich mogelijk gewasbeschermingsmiddelen bevinden, kunt hergebruiken (meestal zijn dat bedrijven met zowel binnen- als buitenteelt).

Hoe moet ik aantonen dat ik een nullozer ben?

U moet alle waterstromen op uw bedrijf in beeld brengen als 'bewijsvoering' conform het protocol. De stukken kunt u toesturen via info@dommel.nl. Nadat u de bewijsvoering heeft ingediend, kunt u contact met ons opnemen voor een controlebezoek. Dit staat uitgebreider beschreven in het protocol.

Ik heb het protocol gelezen en nu vraag ik me af welke maatregelen ik op mijn bedrijf moet/kan nemen om als nullozer te kunnen worden aangemerkt?

U kunt de hulp inschakelen van een adviesbureau. Waterschap De Dommel kan u hier als bevoegd gezag niet mee helpen, wij hebben in dit geval een toezichthoudende rol.