Het beekdal waar de Run doorheen stroomt, is een gebied met veel verschillende, bijzondere planten, bloemen en (water)dieren. Maar ook met waardevolle cultuurhistorie en landbouw.

In maart 2021 startte aannemerscombinatie Den Ouden en M.J. Van Uijtert aan het project Beekherstel en Waterberging de Run in natuurgebied Grootgoor. Inmiddels is het werk klaar. De Run kronkelt hier weer door het landschap en er is ruimte gemaakt om tijdelijk water op te vangen, bij extreme regenval.

Opening Run Grootgoor 6 juli 22

Beekdal de Run

Deelproject Run Grootgoor is onderdeel van Beekdal de Run

Ruimte voor water bij Grootgoor

Nieuwe meanders

Om droge periodes het hoofd te bieden, is het belangrijk dat het gebied water langer kan vasthouden. Daarom heeft de Run hier weer een natuurlijkere loop gekregen. Met minder steile oevers, een hogere waterbodem, schaduwplekken en meer meanders (bochten). De stroomsnelheid wordt zo hoger en de kwaliteit van het water verbetert. Dat is goed voor allerlei dieren en planten in en om de beek. Bijvoorbeeld voor de bijzondere drijvende waterweegbree.

Waterberging

Naast droogte hebben we soms ook te maken met extreem veel regen. Om wateroverlast bij Eindhoven te voorkomen, hebben we hier een waterbergingsgebied gemaakt. Er is een regelbare hoogwaterstuw gebouwd. Bij hoogwater gaat de klep van de stuw omhoog -dus dicht- en kan het waterbergingsgebied vollopen. Er zijn kades gebouwd. Die vormen een bak waarin we het teveel aan water tijdelijk kunnen opslaan. Over de kades kunt u heerlijk wandelen en fietsen.

Meer weten over de werking van de hoogwaterstuw en de waterberging? Bekijk deze animatie.

Kunst in de natuur

De graffiti op de hoogwaterstuw is naar een ontwerp van een studente van het SintLucas in Eindhoven.

Visbek

De klep van de hoogwaterstuw staat bijna altijd omlaag staat en is daarom geen hindernis meer voor de vissen. De stuwklep heeft een visbek, zodat vissen ook bij laag water stroomopwaarts kunnen zwemmen. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor bijvoorbeeld de beekprik en riviergondel.

Grassen en kruiden

De beplanting rond de beek moet nog aangroeien. In het voorjaar zal het een stuk groener zien. Het zaaisel is een mix van grassen en kruiden, die speciaal geselecteerd zijn voor de percelen rondom de Run. In de lente en zomer kunnen we het resultaat hiervan zien.

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de provincie Noord-Brabant, gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven en Staatsbosbeheer. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle belanghebbende partijen.

Subsidie

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland