Wil je water besparen, vasthouden of de kwaliteit van de grond verbeteren? Dan kun je in aanmerking komen voor een bijdrage. Er zijn verschillende subsidies en regelingen voor de landbouw.

Bloemrijke akkerrand
Bloemrijke akkerrand

Ons klimaat verandert sneller dan verwacht en dat ervaren we dagelijks. Lange droge periodes en verdroging of juist wateroverlast door piekbuien zijn het gevolg. We moeten ons hier beter op voorbereiden. We kunnen de kwaliteit van ons (grond)water verbeteren. Ook is het mogelijk om water vast te houden en ons grondwater aan te vullen. Wateroverlast willen we voorkomen en de natuur en het landschap behouden.

Boeren en grondeigenaren kunnen helpen en hun land aanpassen. Het waterschap, de provincie, het Rijk en gemeenten vinden dit belangrijk en stellen daarom bijdrageregelingen beschikbaar.

Wat moet je doen voor een vergoeding?

Wil je een bijdrage aanvragen voor een maatregel die je hebt genomen of wilt gaan nemen? Kijk dan hieronder welke aanpassing past op jouw land. Let op, het waterschap betaalt mee aan deze regelingen, maar je vraagt de vergoeding aan bij de andere organisaties. Ze staan in het overzicht hieronder.

Klik op het + teken welke subsidies er zijn voor de maatregelen die je wilt nemen. Klik op de website bij de maatregel om een subsidie aan te vragen.

Verdroging voorkomen

Dempen greppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500

Verhogen slootbodem: € 1,- per strekkende meter, max € 500

Bezink- en infiltratiegreppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500

Plaatsen drempels: 20% van gemaakte kosten, max € 100 per drempel

Herstel lopstuw: 20% van gemaakte kosten max € 200 per stuw

Plaatsen lop, knijp en kantstuwen: 20% van gemaakte kosten max € 200 per stuw

Klepafsluiter op duiker: € 150,- per geplaatste afsluiter

Verhoogde duikers: € 100,- per duiker

Peilgestuurde drainage: 20% van gemaakte aanlegkosten met max van € 480,-

Meer informatie over deze regelingen: 'Wel goed water geven'(externe link)

Erf regelingen

Afkoppelen daken & verhard oppervlak: 30% van gemaakte kosten, max € 1000,-

Meer informatie: 'Wel goed water geven'(externe link)

Inrichten waterbassin: € 1200,- vanaf 2000m2

Meer informatie: 'Maatlat schoon erf'(externe link)

Natuur en biodiversiteit verbeteren

Brede mest- en spuitvrije zone gras zonder beweiding: € 1500,- / ha

Brede mest- en spuitvrije zone gras met beweiding: € 1200,- / ha

Brede mest- en spuitvrije zone akker: € 850,- /ha + vergroeningspremie glb

Actief randenbeheer - gras met beweiding 3-6 m: € 1950,- / ha

Meer informatie: ANB Midden Brabant (Collectief Midden Brabant)(externe link)

Bloemrijke rand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Kruidenrijke zoom: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Graslandflora- en Faunarand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Bijenrand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Natuuroever riet: aanlegkosten + waardedaling + beheer

Natuuroever nat grasland: aanlegkosten + waardedaling + beheer

Aanleg nieuw groen: aanlegkosten + waardedaling + beheer

De aanleg van landschapselementen en voor herstel van cultuurhistorische landschapselementen: aanlegkosten + beheer

Verbeteren van het leefgebied voor bijen: mail voor meer informatie naar subsidie@brabant.nl.

Het Groenloket kan je adviseren over aanleg, beheer én de mogelijkheden voor subsidie. Op de website van Groenloket(externe link) staat een kaart van Brabant met de subsidies op perceelniveau. Zo zie je snel de subsidies die voor jouw grond gelden.

Bodem verbeteren

Verhogen organische stof door gewasresten: € 20,- per ha, max €500

Tegengaan verdichting m.b.v. vaste rijpaden: 30% van gemaakte kosten, max € 500,-

Voorkomen verdichting: 30,- per ha

Niet kerende bodembewerking: 30% van gemaakte kosten, max € 500,-

Bezink- of infiltratiegreppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500,-
Meer informatie over deze regelingen: 'Wel goed water geven'(externe link)

Verhogen van organische stof door opbrengen en onderwerken van ruige stalmest: € 200,- per ha, of gewasresten/compost: € 250,- per ha. Meer informatie:  ANB Midden Brabant (Collectief Midden Brabant)(externe link)

Waterschap De Dommel draagt bij aan de regelingen:

  • 'Wel goed water blijven geven' van de ZLTO
  • 'Stimuleringsregeling Landschap' (StiLa) ‘Agrarisch water- en bodembeheer’ of 'Agrarisch natuur- en landschapsbeheer' (ANLb).