Als je maatregelen wilt nemen om water te besparen, vast te houden of de kwaliteit van jouw grond wilt verbeteren, zijn er verschillende bijdrageregelingen. Wij dragen bij aan de regelingen 'Wel goed water blijven geven' van de ZLTO en aan de 'Stimuleringsregeling Landschap' (StiLa) ‘Agrarisch water- en bodembeheer’ of 'Agrarisch natuur- en landschapsbeheer' (ANLb). Kijk hieronder of je in aanmerking komt voor een bijdrage.

Waarom ondersteuning?

Bloemrijke akkerrand
Bloemrijke akkerrand

De klimaatverandering gaat sneller dan verwacht en de gevolgen ervaren we dagelijks: lange periodes van droogte, verdroging of juist wateroverlast door piekbuien. Aanpassingen zijn nodig om hier beter op voorbereid te zijn. Er is veel mogelijk om de (grond)waterkwaliteit te verbeteren, water vast te houden, grondwater aan te vullen, wateroverlast te voorkomen en natuur en landschap te behouden. Boeren en andere grondeigenaren kunnen hiervoor aanpassingen op het land doen. Overheden zoals het waterschap, provincie, het Rijk en gemeenten vinden dit belangrijk en stellen daarom bijdrageregelingen beschikbaar.

Wat moet je doen voor een vergoeding?

Wil je een bijdrage aanvragen voor een maatregel die je hebt genomen of wilt gaan nemen? Kijk dan hieronder welke aanpassing bij jouw land past. Wij dragen bij aan de regelingen, maar de aanvraag verloopt via andere organisaties.

Kijk met het + teken welke subsidies er zijn voor de maatregelen die je wilt nemen. Klik op de website bij de maatregel om een subsidie aan te vragen.

Verdroging tegengaan

Dempen greppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500

Verhogen slootbodem: € 1,- per strekkende meter, max € 500

Bezink- en infiltratiegreppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500

Plaatsen drempels: 20% van gemaakte kosten, max € 100 per drempel

Herstel lopstuw: 20% van gemaakte kosten max € 200 per stuw

Plaatsen lop, knijp en kantstuwen: 20% van gemaakte kosten max € 200 per stuw

Klepafsluiter op duiker: € 150,- per geplaatste afsluiter

Verhoogde duikers: € 100,- per duiker

Peilgestuurde drainage: 20% van gemaakte aanlegkosten met max van € 480,-

Meer informatie over deze regelingen: 'Wel goed water geven'(externe link)

Erf regelingen

Afkoppelen daken & verhard oppervlak: 30% van gemaakte kosten, max € 1000,-

Meer informatie: 'Wel goed water geven'(externe link)

Inrichten waterbassin: € 1200,- vanaf 2000m2

Meer informatie: 'Maatlat schoon erf'(externe link)

Natuur en biodiversiteit bevorderen

Brede mest- en spuitvrije zone gras zonder beweiding: € 1500,- / ha

Brede mest- en spuitvrije zone gras met beweiding: € 1200,- / ha

Brede mest- en spuitvrije zone akker: € 850,- /ha + vergroeningspremie glb

Actief randenbeheer - gras met beweiding 3-6 m: € 1950,- / ha

Meer informatie: ANB Midden Brabant (Collectief Midden Brabant)(externe link)

Bloemrijke rand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Kruidenrijke zoom: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Graslandflora- en Faunarand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Bijenrand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Natuuroever riet: aanlegkosten + waardedaling + beheer

Natuuroever nat grasland: aanlegkosten + waardedaling + beheer

Aanleg nieuw groen: aanlegkosten + waardedaling + beheer

De aanleg van landschapselementen en voor herstel van cultuurhistorische landschapselementen: aanlegkosten + beheer

Verbeteren van het leefgebied voor bijen: mail voor meer informatie naar subsidie@brabant.nl.

Het Groenloket kan u adviseren over aanleg en beheer én over subsidiemogelijkheden. Om snel inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden op uw perceel vindt u op de website van Groenloket(externe link) een handige kaart van Brabant waarop op perceelniveau de subsidiemogelijkheden worden weergegeven.

Bodemregelingen

Verhogen organische stof door gewasresten: € 20,- per ha, max €500

Tegengaan verdichting m.b.v. vaste rijpaden: 30% van gemaakte kosten, max € 500,-

Voorkomen verdichting: 30,- per ha

Niet kerende bodembewerking: 30% van gemaakte kosten, max € 500,-

Bezink- of infiltratiegreppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500,-
Meer informatie over deze regelingen: 'Wel goed water geven'(externe link)

Verhogen van organische stof door opbrengen en onderwerken van ruige stalmest: € 200,- per ha, of gewasresten/compost: € 250,- per ha. Meer informatie:  ANB Midden Brabant (Collectief Midden Brabant)(externe link)

Uitproberen Productief Kruidenrijk Grasland (PKG). Vergoeding in de aanschafkosten, max. €500,- voor de maximale oppervlakte van 3 ha. Minimaal in te zaaien oppervlakte is 1 ha. Inschrijven kan tot 1 augustus 2023. Meer informatie: ANB Midden Brabant project 100haPKG2.0(externe link)