Om water te besparen en om de kwaliteit van water te verbeteren kunnen vele maatregelen genomen worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen (o.a. vanuit de regeling ‘Wel goed water geven’). Maar ook kunnen op het land en erf maatregelen getroffen worden die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud (Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) / agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

Bloemrijke akkerrand
Bloemrijke akkerrand

Waarom ondersteuning?

Er is nog veel te halen op het gebied van verbeteren van de (grond)waterkwaliteit, het vasthouden van water in het gebied, het voorkomen van wateroverlast en op het gebied van natuur- en landschapsbehoud . Boeren, tuinders, boomkwekers en andere grondeigenaren kunnen maatregelen nemen. En overheden als het waterschap, provincie, Rijk en gemeenten hebben er belang bij. Daarom zijn er subsidies om maatregelen te ondersteunen.

Wat moet u doen voor een vergoeding?

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding, ga dan naar de website zoals die bij de maatregel benoemd is. Daar is meer informatie over de regeling te vinden.

De voorwaarden voor de regeling worden door de andere organisaties verstrekt en aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Subsidies

Kijk met het + teken welke subsidies er zijn voor de maatregelen die u wilt nemen. De meeste subsidies worden door andere organisaties verzorgd en/of verstrekt.

Verdroging tegengaan

Dempen greppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500

Verhogen slootbodem: € 1,- per strekkende meter, max € 500

Bezink- en infiltratiegreppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500

Plaatsen drempels: 20% van gemaakte kosten, max € 100 per drempel

Herstel lopstuw: 20% van gemaakte kosten max € 200 per stuw

Plaatsen lop, knijp en kantstuwen: 20% van gemaakte kosten max € 200 per stuw

Klepafsluiter op duiker: € 150,- per geplaatste afsluiter

Verhoogde duikers: € 100,- per duiker

Peilgestuurde drainage: 20% van gemaakte aanlegkosten met max van € 480,-

Meer informatie over deze regelingen: 'Wel goed water geven'

Erf regelingen

Afkoppelen daken & verhard oppervlak: 30% van gemaakte kosten, max € 1000,-

Meer informatie: 'Wel goed water geven'

Inrichten waterbassin: € 1200,- vanaf 2000m2

Meer informatie: 'Maatlat schoon erf'

Natuur en biodiversiteit bevorderen

Brede mest- en spuitvrije zone gras zonder beweiding: € 1500,- / ha

Brede mest- en spuitvrije zone gras met beweiding: € 1200,- / ha

Brede mest- en spuitvrije zone akker: € 850,- /ha + vergroeningspremie glb

Actief randenbeheer - gras met beweiding 3-6 m: € 1950,- / ha

Meer informatie: ANB Midden Brabant (Collectief Midden Brabant)

 

Bloemrijke rand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Kruidenrijke zoom: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Graslandflora- en Faunarand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Bijenrand: € 1300,- /ha + beheer + aanleg + raster

Natuuroever riet: aanlegkosten + waardedaling + beheer

Natuuroever nat grasland: aanlegkosten + waardedaling + beheer

Aanleg nieuw groen: aanlegkosten + waardedaling + beheer

De aanleg van landschapselementen en voor herstel van cultuurhistorische landschapselementen: aanlegkosten + beheer

Verbeteren van het leefgebied voor bijen: mail voor meer informatie naar subsidie@brabant.nl.

Meer informatie: Coördinatiepunt Brabants Landschap (Stika)

Bodem regelingen

Verhogen organische stof door gewasresten: € 20,- per ha, max €500

Tegengaan verdichting m.b.v. vaste rijpaden: 30% van gemaakte kosten, max € 500,-

Voorkomen verdichting: 30,- per ha

Niet kerende bodembewerking: 30% van gemaakte kosten, max € 500,-

Bezink- of infiltratiegreppel: € 2,- per strekkende meter, max € 500,-

Meer informatie: 'Wel goed water geven'

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 900 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.