De watergraaf, Erik de Ridder, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

Erik de Ridder
Watergraaf Erik de Ridder

Hij is geen lid van het algemeen bestuur en heeft geen stemrecht. Wel is hij lid van het dagelijks bestuur. De functie is een beetje te vergelijken met die van een burgemeester. Hij vertegenwoordigt het waterschap in bijeenkomsten en vergaderingen. De watergraaf wordt voor een periode van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd. Erik de Ridder is benoemd in mei 2019, dus zijn termijn loopt tot mei 2025.

Voor zijn benoeming als watergraaf was Erik wethouder in zijn woonplaats Tilburg, van 2010-2019. Daar was hij onder andere lange tijd wethouder financiën, economische zaken en sociale zaken. Voordien werkte hij in het bedrijfsleven en bij de Rijksoverheid. Zowel in zijn tijd als wethouder als nu als watergraaf hecht Erik eraan om zich goed te informeren over de dossiers waar hij aan werkt. Mocht u hem iets willen laten zien, of eens met hem in gesprek willen gaan over het waterschap? Neem dan gerust contact op via edridder@dommel.nl!

Portefeuille

 • Organisatie
 • Personeel
 • Innovatie
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Internationaal 
 • Risicomanagement overall
 • Calamiteiten
 • Noord Brabantse Waterschapsbond (NBWB)
 • Brainport

Bestuurlijke overleggen

 • Lid bestuur Noord Brabantse Waterschapsbond (NBWB)
 • Lid overleg NBWB/Gedeputeerde Staten
 • Lid stuurgroep droogte (NBWB/Provincie)
 • Lid breed bestuurlijk grondwateroverleg
 • Lid en vice-voorzitter Regiegroep Van Gogh Nationaal Park
 • Lid algemeen bestuur ODZOB
 • Lid algemeen bestuur veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
 • Lid Provinciale Raad Gezondheid
 • Lid adviesraad Avans Hogeschool Bouw en Infra
 • Lid stuurgroep gebiedsgerichte aanpak (GGA)
 • Lid bestuurlijk overleg buurlanden Maasregio
 • Voorzitter Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap (AAW, Unie van Waterschappen)
 • Lid bestuur Vereniging Werken voor Waterschappen (VWvW Unie van Waterschappen)
 • Lid commissie bestuurszaken en financiën (Unie van Waterschappen)
 • Lid commissie internationale zaken (Unie van Waterschappen)
 • Lid ledenvergadering (Unie van Waterschappen)
 • Lid bestuurlijk overleg educatie (Unie van Waterschappen) 

Nevenfuncties privé

 • Lid Medezeggenschapsraad en voorzitter ouderraad Koning Willem II College Tilburg
 • Lid raad van advies Magister Tilburg University
 • Lid Raad van Toezicht, Biezonderwijs (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen, Wonen Breburg (bezoldigd)