De watergraaf, Erik de Ridder, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

Erik de Ridder
Watergraaf Erik de Ridder

Hij is geen lid van het algemeen bestuur en heeft geen stemrecht. Wel is hij lid van het dagelijks bestuur. De functie is te vergelijken met die van een burgemeester. De watergraaf wordt voor een periode van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd. Hij vertegenwoordigt het waterschap in bijeenkomsten en vergaderingen.

Portefeuille

 • Organisatie
 • Personeel
 • Innovatie
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Internationaal 
 • Risicomanagement overall
 • Calamiteiten
 • Noord Brabantse Waterschapsbond (NBWB)
 • Brainport

Bestuurlijke overleggen

 • Lid bestuur Noord Brabantse Waterschapsbond (NBWB)
 • Lid overleg NBWB/Gedeputeerde Staten
 • Lid stuurgroep droogte (NBWB/Provincie)
 • Lid breed bestuurlijk grondwateroverleg
 • Lid en vice-voorzitter Regiegroep Van Gogh Nationaal Park
 • Lid algemeen bestuur ODZOB
 • Lid algemeen bestuur veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
 • Lid Provinciale Raad Gezondheid
 • Lid adviesraad Avans Hogeschool Bouw en Infra
 • Lid stuurgroep gebiedsgerichte aanpak (GGA)
 • Lid bestuurlijk overleg buurlanden Maasregio
 • Voorzitter Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap (AAW, Unie van Waterschappen)
 • Lid bestuur Vereniging Werken voor Waterschappen (VWvW Unie van Waterschappen)
 • Lid commissie bestuurszaken en financiën (Unie van Waterschappen)
 • Lid commissie internationale zaken (Unie van Waterschappen)
 • Lid ledenvergadering (Unie van Waterschappen)
 • Lid bestuurlijk overleg educatie (Unie van Waterschappen) 

Nevenfuncties privé

 • Lid Medezeggenchapsraad en voorzitter ouderraad Koning Willem II College Tilburg
 • Lid raad van advies Magister Tilburg University
 • Lid Raad van Toezicht, Biezonderwijs (bezoldigd)