Als watergraaf ben ik voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Ik ben geen lid van het algemeen bestuur. Ook heb ik geen stemrecht. Ik ben wel lid van het dagelijks bestuur. Mijn functie is een beetje te vergelijken met die van een burgemeester. Ik vertegenwoordig het waterschap in bijeenkomsten en vergaderingen. Een watergraaf wordt voor een periode van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd. Ik ben in mei 2019 benoemd. Dus loopt mijn termijn nog tot mei 2025.

Ik ben een verbinder en wil partners aanmoedigen om samen met ons de ingewikkelde wateropgaves op te pakken. Om zo te werken aan een duurzaam watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Een systeem dat goed is voor inwoners, bedrijven, landbouw en natuur. Ook zien we de laatste tijd dat steeds meer maatschappelijke opgaven ook betrokkenheid van het waterschap vragen. Denk dan bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave. Dit zijn niet zozeer taken van het waterschap. Maar water en bodem spelen wél een belangrijke rol in deze zaken.

Voor mijn benoeming als watergraaf was ik negen jaar wethouder in mijn woonplaats Tilburg.  Ik was onder andere lange tijd wethouder financiën, economische zaken en sociale zaken. Daarvoor werkte ik in het bedrijfsleven en bij de Rijksoverheid. Ik vind het belangrijk om me goed te informeren over de zaken waar ik aan werk. Wil je me iets laten zien, of eens in gesprek willen gaan over het waterschap? Neem dan gerust met mij contact op.

Aandachtsgebieden

 • Coördinerende rol watertransitie en gebiedsgerichte aanpak (GGA)
  Integrale uitwerking handelingsperspectieven
  GGA-aanpak overkoepelend
 • Toezicht & handhaving
 •  Calamiteitenzorg
 • Internationale samenwerking
 •  Communicatie
 • Personeel en organisatie
  Exclusief Financiën
 •  Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke overleggen

 • GGA-overleg provincie
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (RBOM)
 •  Uniecommissie Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF)

Nevenfuncties privé

 • Lid Medezeggenschapsraad en voorzitter ouderraad Koning Willem II College Tilburg
 • Lid raad van advies Magister Tilburg University
 • Lid Raad van Toezicht, Biezonderwijs (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen, Wonen Breburg (bezoldigd)