mensen die allemaal kijken naar een medewerkster van het Waterschap

Ons Waterbeheerplan 2016-2021, Waardevol Water, is in 2015 vastgesteld en vanaf 1 januari 2016 actueel. Met dit plan laten we aan alle inwoners, bedrijven en overheden in ons beheergebied weten waar we voor staan, wat de uitdagingen zijn voor de komende planperiode en wat ze van ons mogen verwachten. Meer dan voorheen willen we inspelen op initiatieven en kansen die zich voordoen in ons gebied. Om daarvoor voldoende ruimte te laten, geven wij in dit waterbeheerplan alleen aan wat we willen bereiken, zonder exact aan te geven hoe we dat doen.

Met dit waterbeheerplan geven we aan wat we de komende jaren doen aan droge voeten en schoon, voldoende, natuurlijk en mooi water. Speciale aandacht heeft voldoende water voor landbouw en natuur, wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied, het sluiten van kringlopen, verwijderen van ongewenste stoffen zoals medicijnen en het vergroten van het waterbewustzijn. We nodigen én dagen iedereen uit om met ons mee te denken.

Samen, dat is waar we aan gaan werken. Duik, samen met ons, in ons Waterbeheerplan 2016-2021.

Bekijk het Waterbeheerplan 2016-2021, Waardevol Water als E-book.

WBP3 2010-2015: Krachtig water

Het vorige waterbeheerplan had de titel Krachtig Water. We hebben doelen gesteld op de thema’s: droge voeten, voldoende water, natuurlijk water, schoon water, schone waterbodem en mooi water. In bijgevoegd document kun je zien welke resultaten behaald zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?