Als je het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kun je in veel gevallen bezwaar maken. In de bekendmaking van het besluit staat of dat mogelijk is. Ben je het niet eens met de aanslag voor de waterschapsbelasting? Dan kun je bezwaar tegen de belastingaanslag maken.

Bezwaar indienen

Als je het niet eens bent met een beslissing van het waterschap, kun je ons dat laten weten. Dit noemen we een 'bezwaarschrift'. Hierop vertel je over jouw klacht. Het bezwaarschrift moet je opsturen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Bent je het niet eens met de aanslag voor de waterschapsbelasting? Dan kun je bezwaar tegen de belastingaanslag maken.

Digitaal

Wil je digitaal bezwaar maken? Vul dan hieronder het formulier in. Hiervoor heb je DigiD nodig. Als je het formulier met DigiD gebruikt, worden je persoonlijke gegevens automatisch ingevuld. Later kun je in “Mijn waterschap” zien of het bezwaar al wordt behandeld door het waterschap. "Mijn waterschap" vind je via "Mijn Dommel" rechts bovenaan de website.

Bezwaar maken

Via de post

Met de post kan ook. Stuur het bezwaarschrift naar:

Waterschap De Dommel
t.a.v. secretariaat commissie bezwaarschriften 
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

In het bezwaarschrift moet minimaal de volgende gegevens staan:

 • Naam en adres;
 • Datum van het bezwaarschrift;
 • Omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt (het is nog handiger als je een kopie van het besluit bij het bezwaarschrift voegt);
 • De redenen waarom je bezwaar maakt;
 • Je handtekening

Het is niet mogelijk om het bezwaarschift via e-mail op te sturen.

Wat gebeurt er met je bezwaarschrift?

 • Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift krijg je een schriftelijke bevestiging dat wij je bezwaar hebben gekregen.
 • De secretaris van de 'commissie bezwaarschriften' neemt telefonisch contact met je op om je bezwaar te bespreken. Zo kunnen we na gaan wat de beste manier is waarop jouw bezwaar kan worden behandeld. Dat kan betekenen dat de secretaris je in contact brengt met de betreffende ambtenaar om samen naar een oplossing te zoeken. Dit wordt de 'informele aanpak' genoemd. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan wordt je bezwaar volgens de formele regels van de bezwaarprocedure afgehandeld.
 • Als je bezwaarschrift aan de hierboven genoemde eisen voldoet, kan je door de voorzitter van de commissie bezwaarschriften uitgenodigd worden voor een hoorzitting. 
 • Tijdens de hoorzitting krijg je de gelegenheid om je bezwaarschrift mondeling toe te lichten. 
 • Als je geen gebruik wilt maken van het recht om te worden gehoord, moet je dit binnen drie dagen na ontvangst van de uitnodiging aan de voorzitter van de commissie bezwaarschriften bekend te maken. 
 • Na de hoorzitting overlegt de commissie bezwaarschriften over het door haar uit te brengen advies. De secretaris van de commissie bezwaarschriften maakt een verslag van de zitting en schrijft het advies. Dit advies is gemotiveerd en bevat een voorstel van de commissie bezwaarschriften voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Naar aanleiding van het verslag van de hoorzitting, het advies van de commissie en de stukken die in het dossier zijn opgenomen, neemt het waterschap een beslissing op het bezwaarschrift. Het waterschap mag gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie.

Jaarverslag van Commissie voor bezwaarschriften

Elk jaar maakt de Commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel een verslag over haar werk. Hieronder staat de samenvatting daarvan.

Samenvatting van het rapport over 2022