Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u in veel gevallen bezwaar maken. In de bekendmaking van het besluit staat of dat mogelijk is. Bent u het niet eens met uw aanslag voor de waterschapsbelasting? Dan kunt u bezwaar tegen de belastingaanslag maken.

Uw bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met een beslissing van het waterschap, kunt u ons dat laten weten. Dit noemen we een 'bezwaarschrift'. Hierop vertelt u uw klacht. Het bezwaarschrift moet u opsturen binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Bent u het niet eens met uw aanslag voor de waterschapsbelasting? Dan kunt u bezwaar tegen de belastingaanslag maken.

Digitaal

Wilt u digitaal bezwaar maken? Vul dan onderstaand formulier in. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u het formulier met DigiD gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens automatisch ingevuld. Later kunt u in “Mijn waterschap” zien of uw bezwaar al wordt behandeld door het waterschap. "Mijn waterschap" vindt u via "Mijn Dommel" rechts bovenaan de website.

Bezwaar maken

Schriftelijk

Met de post kan ook. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Waterschap De Dommel
t.a.v. secretariaat commissie bezwaarschriften 
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Uw bezwaarschrift moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres;
 • Datum van uw bezwaarschrift;
 • Omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt (het is nog handiger als u een kopie van het besluit bij uw bezwaarschrift voegt);
 • De redenen waarom u bezwaar maakt;
 • Uw handtekening

Het is niet mogelijk om per e-mail, een bezwaarschrift in te dienen.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

 • Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een schriftelijke bevestiging dat wij uw brief hebben gekregen.
 • De secretaris van de 'commissie bezwaarschriften' neemt telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken. Zo kunnen we na gaan wat de beste manier is waarop uw bezwaar kan worden behandeld. Dat kan betekenen dat de secretaris u in contact brengt met de betreffende ambtenaar om samen naar een oplossing te zoeken. Dit wordt de 'informele aanpak' genoemd. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan wordt uw bezwaar volgens de formele regels van de bezwaarprocedure afgehandeld.
 • Als uw bezwaarschrift aan de hierboven genoemde eisen voldoet, kan u door de voorzitter van de commissie bezwaarschriften uitgenodigd worden voor een hoorzitting. 
 • Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. 
 • Als u geen gebruik wilt maken van het recht om te worden gehoord, dient u dit binnen drie dagen na ontvangst van de uitnodiging aan de voorzitter van de commissie bezwaarschriften bekend te maken. 
 • Na de hoorzitting overlegt de commissie bezwaarschriften over het door haar uit te brengen advies. De secretaris van de commissie bezwaarschriften maakt een verslag van de zitting en schrijft het advies. Dit advies is gemotiveerd en bevat een voorstel van de commissie bezwaarschriften voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Naar aanleiding van het verslag van de hoorzitting, het advies van de commissie en de stukken die in het dossier zijn opgenomen, neemt het waterschap een beslissing op het bezwaarschrift. Het waterschap mag gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie.

Jaarverslag 2021 van Commissie voor bezwaarschriften

Elk jaar maakt de Commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel een verslag over haar werk.
Lees de samenvatting van het rapport over 2021.