Wanneer u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken. Als de mogelijkheid er is, staat dat vermeld bij de bekendmaking van het besluit.

Uw bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Uw bezwaarschrift moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres;
 • Dagtekening van uw bezwaarschrift;
 • Omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht (in de praktijk werkt het effectiever als u een kopie van het besluit bij uw bezwaarschrift voegt);
 • De gronden van het bezwaar;
 • Uw handtekening

U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar:

Waterschap De Dommel
t.a.v. secretariaat commissie bezwaarschriften 
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Het is niet mogelijk langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail, een bezwaarschrift in te dienen.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

 • Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • De secretaris van de commissie bezwaarschriften neemt telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken en om na te gaan wat de beste manier is waarop uw bezwaar kan worden behandeld. Dat kan betekenen dat de secretaris u in contact brengt met de betreffende ambtenaar om samen naar een oplossing te zoeken. Dit wordt de 'informele aanpak' genoemd. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan wordt uw bezwaar volgens de formele regels van de bezwaarprocedure afgehandeld.
 • Als uw bezwaarschrift aan de hierboven genoemde eisen voldoet, kan u door de voorzitter van de commissie bezwaarschriften uitgenodigd worden voor een hoorzitting. 
 • Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. 
 • Als u geen gebruik wilt maken van het recht om te worden gehoord, dient u dit binnen drie dagen na ontvangst van de uitnodiging aan de voorzitter van de commissie bezwaarschriften bekend te maken. 
 • Na de hoorzitting overlegt de commissie bezwaarschriften over het door haar uit te brengen advies. De secretaris van de commissie bezwaarschriften maakt een verslag van de zitting en schrijft het advies. Dit advies is gemotiveerd en bevat een voorstel van de commissie bezwaarschriften voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Naar aanleiding van het verslag van de hoorzitting, het advies van de commissie en de stukken die in het dossier zijn opgenomen, neemt het waterschap een beslissing op het bezwaarschrift. Het waterschap mag gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?