Voor het onttrekken van grondwater kan het zijn dat u een watervergunning nodig heeft.

Melden of vergunning?

Een bronnering en grondwatersanering bestaan uit verschillende activiteiten met ieder hun eigen regelgeving. Bij het beoordelen of er een melding moet worden gedaan of vergunning moet worden aangevraagd dient er altijd naar beide activiteiten te worden gekeken. Deze bestaan uit:

Onttrekken van grondwater (voor bronnering)

Als de onttrekking buiten Beschermd gebied waterhuishouding* plaatsvindt (oranje gebied op de kaart) en niet groter is dan 50.000 m3 per maand en niet langer duurt dan 6 maanden is er geen vergunningplicht en geen meldplicht.

Onttrekken van grondwater (voor grondwatersanering)

Als de onttrekking buiten Beschermd gebied waterhuishouding plaatsvindt (oranje gebied op de kaart) en niet groter is dan 20.000 m3 per maand en niet langer duurt dan 30 maanden is er geen vergunningplicht en geen meldplicht.

*) In Beschermd gebied waterhuishouding zijn enkele onttrekkingen vrijgesteld van vergunningplicht en meldplicht. Dit zijn de zogenaamde sleufbemalingen (dit is vaak een traject voor leidingen) en korte onttrekkingen voor het uitvoeren van reparaties of inspectie aan leidingen of ondergrondse installaties. Voorwaarden hierbij zijn dat de onttrekking niet groter is dan 70 m3 per uur en niet langer dan 5 dagen op één locatie plaatsvindt.

Degene die grondwater onttrekt zorgt er voor dat de verlaging van de grondwaterstand, de hoeveelheid en duur van de onttrekking niet meer dan nodig is voor de uitvoering van het werk.

Naast regels voor het onttrekken gelden er ook regels voor het lozen. Kijk hiervoor bij Lozen van grondwater.

Als de onttrekking vergunningplichtig is dient u een vergunning aan te vragen via het omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl  Wij adviseren u om contact op te nemen met het waterschap  voordat u overgaat tot het indienen van een aanvraag. Het waterschap kent geen meldplicht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van bronneringen en grondwatersaneringen.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?