Vrijkomend grondwater bij bronnering- en saneringswerkzaamheden dient bij voorkeur te worden teruggebracht in de bodem of te worden geloosd op oppervlaktewater. Voor de lozing van grondwater in de bodem of op riolering is de gemeente bevoegd gezag. Deze lozingen meldt u dus bij de gemeente waarin de lozing plaatsvindt. Lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater meldt u bij het waterschap.

Voor de hoeveelheid (kwantiteit) en voor de kwaliteit van het te lozen water gelden regels. De regels voor kwantiteit zijn opgenomen in de Keur Waterschap De Dommel 2015. Hierbij geldt:

  • Lozingen < 50 m3 per uur: geen meldplicht
  • Lozingen tussen 50 en 100 m3 per uur: meldplicht
  • Lozingen > 100 m3 per uur: vergunningplicht

U heeft in alle gevallen wel een aangifteplicht. Kijk hiervoor bij Heffing lozen van grondwater.

Een melding dient minstens vier weken voor aanvang te zijn ingediend. Houd bij vergunningaanvragen rekening met acht weken beslistermijn.

De kwaliteitseisen zijn vastgesteld in landelijke wetgeving. Het zogenaamde Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit laatste besluit is van toepassing op lozingen vanuit een inrichting (in de zin van de Wet Milieubeheer). Vanuit deze besluiten geldt vrijwel altijd een meldplicht. Afhankelijk van de duur van de lozing geldt hier een termijn van vijf werkdagen of vier weken voor aanvang van de lozing.

Het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning gaat via het Omgevingsloket online: https://www.olo.nl/. Een melding of vergunningaanvraag voor kwantiteit valt onder ‘Het brengen van water in een oppervlaktewater’. Voor kwaliteit is dit ‘Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam’. Beide activiteiten kunnen in één melding worden gemeld.

Voor het lozen op oppervlaktewater geldt dat de waterloop de hoeveelheid moet kunnen verwerken en dat de lozing geen overlast veroorzaakt. Bij lozingen groter dan 50 m3 per uur kan het waterschap aanvullende eisen stellen. De kwaliteitseisen zijn terug te vinden in het Besluit lozen buiten inrichtingen en in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Regelgeving

Gerelateerde producten

Heeft u gevonden wat u zocht?