Als u grondwater loost kan Waterschap De Dommel u een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing opleggen. Als u op de riolering loost, dan gaat het om een aanslag zuiveringsheffing. Loost u grondwater op beek of sloot, dan ontvangt u een aanslag verontreinigingsheffing. De regels voor deze heffingen staan in de Waterschapswet en de Waterwet. Ook moet u een heffing betalen voor lozing op riolering, rivieren, grachten en sloten. Dat heeft het algemeen bestuur van het waterschap besloten.

U moet minimaal 95% grondwater lozen. Dit kunt u meten met een debietmeter.

Bijzonderheden

U moet aangifte doen over de periode tussen de start- en einddatum van de lozing. Als start- en einddatum niet binnen hetzelfde kalenderjaar liggen, dan ontvangt u een aparte aanslag. U moet de meterstand van de lozing op de eerste dag van het kalenderjaar in de aangifte vermelden. Doet u dit niet, dan schatten we de geloosde hoeveelheid water. Dit doen we aan de hand van de gegevens die u eerder doorgaf.

De lozer van het water moet aangifte doen. Als u aangifte doet namens een opdrachtgever, dan moet u dit in de aangifte vermelden. De belastingplichtige blijft ook de belastingschuldige.

De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn gebaseerd op het principe ‘De vervuiler betaalt’. De hoogte van de aanslag berekenen we zo: het aantal vervuilingseenheden (v.e.) x het tarief zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing.

Het aantal vervuilingseenheden berekenen we met een aantal gegevens. Deze hebben we door meting, bemonstering en onderzoek van het geloosde afvalwater gekregen. Is het geloosde afvalwater niet bemonsterd en onderzocht? Dan berekenen we de waarde van vervuiling door: gemeten debiet x de afvalwatercoëfficiënt 0,001 v.e./m³. In formule: aanslag = debiet x afvalwatercoëfficiënt x tarief → € = m³ x 0,001 v.e./m³ x €/v.e.

Regels