Doel:

Bouw of uitbreiding van woningen, bedrijven of wegen veroorzaken vaak een toename van dak- en erfverharding. Regenwater dat op verhardingen valt, stroomt meestal snel via een riool of een sloot weg. Hoe meer verharding, hoe meer regenwater afstroomt. Bij hevige buien kan hierdoor wateroverlast ontstaan. Bijvoorbeeld water op straat vanuit de riolering, die al dat regenwater niet kan verwerken. Of overstroming van een sloot of beek. Dat geeft dan weer risico’s voor de gezondheid en kan zorgen voor materiële schade. Maar ook in droge perioden zorgt al dat afvoeren voor problemen. Want het regenwater krijgt niet meer de tijd om weg te zakken in de bodem en het grondwater aan te vullen. In droge zomers komen landbouw en natuur dan water tekort.

Voorkeur voor de volgorde

Wij willen graag zoveel mogelijk voorkomen dat regenwater snel verdwijnt in het riool of in de sloot. Wij gebruiken daarvoor de voorkeursvolgorde voor (schoon) regenwater:

  1. Hergebruik
  2. Vasthouden / infiltreren
  3. Bergen
  4. Afvoeren naar oppervlaktewater
  5. Afvoeren naar een rioolstelsel

Zorgt uw ontwikkeling voor meer verharding? Dan kan onze Keur u verplichten om water vast te houden. Bekijk daarom ook onze Keur en Algemene regels  of deze verplichting ook voor uw ontwikkeling geldt. Ook passen veel gemeenten inmiddels de voorkeursvolgorde toe en leggen die vast in hun eigen regenwaterbeleid. Vraag bij uw gemeente na welke regels er gelden. 

Duurzaam omgaan met water biedt ook kansen, zeker als u het opvangen van water combineert met groen. Meer ruimte voor groen en water zorgt voor verkoeling, een aantrekkelijke buitenruimte en meer leefruimte voor planten en dieren.

Er zijn duizend en één manieren om op een duurzame manier om te gaan met regenwater. Bij ontwikkelingen met nieuwe bebouwing en verharding, maar ook voor al  bestaande verhardingen. Welke manier het meest geschikt is, hangt onder meer af van de beschikbare ruimte, de eigenschappen van de bodem en de grondwaterstand. En van uw eigen voorkeuren. Ideeën vindt u bijvoorbeeld op de website Klimaatadaptie Brabant van de provincie Noord-Brabant.

Hydrologisch neutraal in ruimtelijke plannen

Als er voor uw ontwikkeling een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, dan moet u in de waterparagraaf van het bestemmingsplan beschrijven of en hoe uw ontwikkeling voldoet aan de voorkeursvolgorde. Als een bergingsvoorziening nodig is, dan moet de plankaart bij het bestemmingsplan duidelijk maken dat het plangebied hiervoor voldoende ruimte biedt. En de planregels moeten de aanleg ervan mogelijk maken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van bergingsvoorzieningen, vaak “waterhuishoudkundige voorzieningen” genoemd, rechtstreeks mogelijk maken.  En door een maximale oppervlakte bebouwing toe te staan, zodat er genoeg onbebouwd terrein overblijft.

Voordat de gemeente het bestemmingsplan vaststelt, vraagt zij ons om een watertoetsadvies te geven over de waterparagraaf, de regels en de verbeelding. Als het plan onvoldoende rekening houdt met de voorkeursvolgorde, adviseren wij om het plan nog aan te passen.