Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen die met uitsterven worden bedreigd. Er zijn in Brabant 21 van deze kwetsbare gebieden. Het Natura 2000-gebied Kempenland-West omvat restanten van het vroeger uitgestrekte heidelandschap in Midden-Brabant.

Heidegebied

Karakteristiek voor het gebied zijn de vochtige en droge heideterreinen met hun vennen. Tussen de heide stromen de laaglandbeken Reusel, Groote Beerze en Kleine Beerze. De middendelen van deze beken zijn grotendeels ook Natura 2000-gebied. Je vindt er bijvoorbeeld de grootste populatie van de zeldzame drijvende waterweegbree in ons land.

Plangebied

Van west naar oost gaat het om de Rovertse Heide en het ven Papschot, een aaneengesloten gebied vanaf de Reusel bij de landgoederen Wellenseind en De Utrecht via de Mispeleindse en Neterselse Heide tot en met de Landschotse Heide, en ten slotte het Klein en Groot Meer bij Vessem. De projecten in het gebied zijn:

Aanpak

Over welke maatregelen hebben we het dan? De aanpak bestaat uit het terugdringen van de stikstofuitstoot én herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. Bijvoorbeeld door stikstofrijke grondlagen te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. Het gaat om hoogveenbossen, vochtige alluviale bossen (broekbossen), vochtige heide en zure vennen. Deze zogenaamde ’habitattypen’ die gevoelig zijn voor stikstof, zijn op het kaartje hieronder aangegeven. Op korte termijn (voor 2021) is de aanpak gericht op herstel van de stikstofgevoelige natuur. Op lange termijn (voor 2027) wordt de stikstofgevoelige natuur uitgebreid op gronden die al in bezit zijn van de uitvoerende partners.

Gecoördineerde uitvoering

Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de herstelmaatregelen in het gebied. Dat gebeurt waar mogelijk gelijktijdig met andere plannen, zoals de herinrichting van beken, aanleg van waterbergingsgebieden of het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland(externe link) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het waterschap doet dit met een groot aantal partners, zoals provincie, gemeenten, terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties voor onder meer landbouw, natuur, landschap en recreatie. En uiteraard ook met grondeigenaren zelf.

Meer informatie?

Hebt u nog een vraag? Dan kunt u ook contact met ons opnemen. Telefonisch: 0411 618 618, of gebruik het formulier.

contactformulier(externe link)

Kijk voor details, de planning en contactgegevens bij de projecten in het gebied: