Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze opnieuw inrichten. Doel is verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor recreatie. Sinds het voorjaar van 2017 zijn we bezig met de voorbereidingen. We werken hierbij samen met verschillende partners. Rond de zomer van 2021 starten we met de eerste werkzaamheden.

Nieuwsberichten Groote Beerze

 • Sinds begin juli werken we hard aan de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze. Op dit moment zijn we bezig tussen De Hoeve in Netersel en de Broekeindsedijk in Oost- West- en Middelbeers. Graag nodigen inwoner(s) van het projectgebied uit voor een wandeling langs de werkzaamheden. Het startpunt is de infocontainer aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel. Van daaruit gaan we het gebied in en krijgen de wandelaars een beeld van het projectgebied én de werkzaamheden die er op dat moment plaatsvinden. Onderweg zijn verschillende informatiepunten.
 • We hebben twee sloten vervangen met duikers om droogte tegen te gaan. Hoe lees je hier.
  duiker
 • Het projectteam dat werkt aan de Groote Beerze stelt zich voor. Heeft u vragen of wilt u meer weten over het werken aan de Groote Beerze? Het projectteam staat voor u klaar!
 • Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op dinsdag 15 juni 2021 het projectplan definitief vastgesteld. Vanaf 1 juli 2021 ligt het projectplan 6 weken ter inzage liggen bij Provincie Noord-Brabant.
 • Natuurfotograaf Jozef van der Heijden brengt het beekdal van de Groote Beerze en de uitvoering van het project ‘Herinrichting Beekdal Groote Beerze, traject De Hoeve-Broekeindsedijk’ prachtig in beeld.
  Bruine Korenbout
 • De aannemer die het project gaat uitvoeren is bekend! Van der Zanden Moergestel gaat aan de slag met het traject De Hoeve-Broekeindsedijk. Meer informatie over de werkzaamheden en de planning volgt binnenkort. Ook contactinformatie bij vragen en/of opmerkingen over het project vindt u binnenkort hier op deze projectpagina.

‘Met de stroom mee’

Het projectgebied begint net ten zuiden van de provinciale weg N284 tussen Bladel en Hapert.  Hier komen het Dalemstroompje en de Aa- of Goorloop samen en vormen zij samen de Groote Beerze. Daarna stroomt de beek tussen Casteren en Netersel door, richting het Westelbeersbroek. De Groote Beerze doorkruist vervolgens de Noord-Brabantse Dekzandrug, ter hoogte van Westelbeers. Net ten noorden van Westelbeers splitst de Groote Beerze zich op in het Omleidingskanaal Groote Beerze en de meanderende Groote Beerze zelf, die vervolgens richting Middelbeers stroomt. Het projectgebied eindigt bij deze splitsing.  
We voeren dit project gefaseerd uit. We hebben het totale projectgebied daarom opgesplitst in 3 deeltrajecten:

 • Traject 1: vanaf de weg De Hoeve tot aan de Broekeindsedijk
 • Traject 2: vanaf de samenkomst Dalemstroompje en Aa- of Goorloop tot aan de weg De Hoeve
 • Traject 3: vanaf de Broekeindsedijk tot aan de Aardbossen

Algemene informatie over het project

In de vorige eeuw is de Groote Beerze recht gemaakt. We hebben de beek vergraven en vergroot. Met als doel meer en sneller water te kunnen afvoeren. Het is een diepe beek die recht in het landschap ligt. Het water heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. We hebben te maken met hevige regenbuien en pieken. Maar ook komen steeds vaker lange periodes van droogte voor. Het water stroomt nu te snel het gebied uit. Het beekdal en de omliggende vennen en bosgebieden hebben daardoor last van verdroging.

Aanpak

Om ervoor te zorgen dat het gebied beter water kan opnemen en vasthouden, krijgt de Groote Beerze een natuurlijkere loop, die lijkt op de situatie vóór 1973.
Om de kwaliteit van het water te verbeteren, verhogen we de stroomsnelheid in de beek.

 

Dat kan bijvoorbeeld door:

 • flauwere oevers te maken
 • de bodem van de beek omhoog te brengen
 • of meer bochten in de beek aan te brengen

De beek wordt smaller en ondieper en ook langer door de nieuwe bochten in de beek. Hierdoor houden we het water langer in het gebied en kan meer water de grond in zakken.
Rondom kwetsbare bosjes en vennen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het peil van grondwater mag daar niet te diep weg zakken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor de recreant.
Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen landbouwpercelen. Waterschap De Dommel maakt de plannen voor het opnieuw inrichten van het beekdal in nauw contact met de direct betrokkenen. We kijken daarbij naar wensen en kansen, waaronder grondruil en zelfrealisatie van natuur. Het ontwerpen en uitvoeren doen we zoveel mogelijk in overleg met belanghebbenden, stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik. Binnen de planning staat zorgvuldig overleg met het gebied voorop. Daarom kiezen we voor een gefaseerde aanpak.

Meer weten over de plannen

Meer informatie vindt u op het informatieplatform dat Royal Haskoning DHV maakte. Op deze website staan de projectplannen met daarin alle maatregelen die wij willen gaan nemen. Maar ook alle onderzoeken die nodig waren om tot deze plannen te komen.

Herijking gebiedsvisie

Plannen uit het verleden worden zoveel mogelijk benut. In 2005 is voor een deel van het projectgebied (Moerasbos - Grijze Steen) de visie 'Van Beerze naar Beter’ opgesteld. Daarnaast is in 2010 een start gemaakt met projecten onder de noemer van de Levende Beerze. Hiervan maken de Groote Beerze en de Kleine Beerze onderdeel van uit. Andere doelen en inzichten, veranderende regelgeving en klimaatverandering waren allemaal redenen om de visie uit 2005 af te stoffen en te herijken. De resultaten bekijkt u in dit i-report

Europese natuurdoelen

Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Kempenland-West. Grote delen van dit gebied zijn zo waardevol, dat ze Europees beschermd zijn. We beschermen dit kwetsbare gebied door maatregelen te nemen tegen verdroging. En ook tegen de schadelijke invloed van stikstof. Dit doen we met een totaalaanpak: we werken aan de richtlijnen voor Natte Natuurparels (NNP), de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 (N2000) en het voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Samenwerking

Belangrijke partners zijn de gemeente Oirschot en Bladel, Brabants Landschap, ZLTO en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.
Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met Provincie Noord-Brabant.

 

Meer informatie

We versturen regelmatig digitale nieuwsbrieven met de meest actuele informatie over het project. Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden. De eerder verstuurde nieuwsbrieven kunt u hiernaast bekijken.

We staan open voor uw ideeën en opmerkingen. Neem gerust contact op met Ted van Paassen, via telefoon: 0411 – 618 618 of grootebeerze@dommel.nl.