Waterschap De Dommel richt het van de Groote Beerze opnieuw in. Doel is verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur sterker te maken en te zorgen voor minder wateroverlast. We passen de recreatiemogelijkheden van het gebied aan aan de nieuwe situatie. Sinds het voorjaar van 2017 zijn we bezig met de voorbereidingen. We werken hierbij samen met verschillende partners. Rond de zomer van 2021 zijn we gestart met de eerste werkzaamheden.

‘Met de stroom mee’

Het projectgebied begint net ten zuiden van de provinciale weg N284 tussen Bladel en Hapert.  Hier komen het Dalemstroompje en de Aa- of Goorloop samen en vormen zij samen de Groote Beerze. Daarna stroomt de beek tussen Casteren en Netersel door, richting het Westelbeersbroek. De Groote Beerze doorkruist daarna de Noord-Brabantse Dekzandrug, bij Westelbeers. Net boven Westelbeers splitst de Groote Beerze zich op. Het wordt het Omleidingskanaal Groote Beerze en de kronkelende Groote Beerze zelf. Die stroomt verder richting Middelbeers stroomt. Het projectgebied stopt bij deze splitsing.  
We doen dit project in fases. We hebben het hele projectgebied daarom verdeeld in 4 deeltrajecten:

 • Traject 1: vanaf de weg De Hoeve tot aan de Broekeindsedijk (klaar)
 • Traject 2a: vanaf de Molenweg tot aan de Hoeve
  Planfase: Ontwerp Projectplan Waterwet is vastgesteld. We hebben zienswijzen ontvangen. Op basis van deze zienswijzen passen we het plan aan. We werken nu aan een definitief Projectplan Waterwet (rond de zomer klaar).
 • Traject 2b: samenkomst Aa of Goorloop en Dalemsstroompje tot aan Molenweg
  Voorbereidingsfase
 • Traject 3: vanaf de Broekeindsedijk tot aan de Aardbossen (klaar)

In het traject Molenweg-De Hoeve gaan we werken aan:

 •  Beekherstel: 3,2 kilometer van de Groote Beerze gaan we opnieuw inrichten. De beek wordt langer, smaller en ondieper om verdroging van het gebied tegen te gaan en kwetsbare natuur sterker te maken
 • Natuurnetwerk Brabant maken: grond inrichten en beheren als natuur
 •  Robuust en klimaatbestendig watersysteem: we maken meer ruimte voor water bij hevige regenval, we houden water vast in droge periodes. Het gebruik van grond passen we aan op het grondwaterpeil
 • Uitbreiding van bestaande bossen
 • Stimuleren van recreatieve verbindingen voor vooral wandelaars en ruiters.

Planning

 1. Afgerond: 8 december 2022 tot 18 januari 2023

  Ontwerp projectplan ter inzage

 2. Afgerond: 14 december 2022

  Inloopbijeenkomst Ontwerp Projectplan Traject 2a

 3. Nog te doen: Zomer 2024

  Vaststelling definitief Projectplan Waterwet

 4. Nog te doen: 2025

  Uitvoering

 5. Nog te doen: Eind 2025

  Afronding

Traject 1: De Hoeve - Broekeindsedijk (afgerond)

 • Schelpenpad Netersel wordt hersteld

  Tussen de fietsersburg en Schipstaarten in Netersel hebben we een schelpenpad aangelegd. Door het inklinken van de schelpen zit er een aantal kuilen in het pad. Na regen blijft hier water in staan

  Fietspad Netersel
 • Fietstocht: Ontdek de herinrichting beekdal Groote Beerze

  Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en aannemer Van Der Zanden organiseren op zaterdag 10 september 2022 een informatieve fietstocht in het beekdal van de Groote Beerze.

  Fietstocht Grote Beerze
 • Feestelijke opening ‘Herinrichting Beekdal Groote Beerze’

  Dinsdagmiddag 28 juni 2022 vierden we de feestelijke opening van de eerste twee trajecten van de Groote Beerze. Samen met Brabants Landschap, Provincie en gemeente Bladel met paard en wagen door de nieuw aangelegde voorde. Een bijzondere plek waar beekherstel, natuur en recreatie samen komen.

 • Wandel mee langs de Groote Beerze

  Sinds begin juli werken we hard aan de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze. Op dit moment zijn we bezig tussen De Hoeve in Netersel en de Broekeindsedijk in Oost- West- en Middelbeers. Graag nodigen inwoner(s) van het projectgebied uit voor een wandeling langs de werkzaamheden. Het startpunt is de infocontainer aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel. Van daaruit gaan we het gebied in en krijgen de wandelaars een beeld van het projectgebied én de werkzaamheden die er op dat moment plaatsvinden. Onderweg zijn verschillende informatiepunten.

 • Drie voetgangersbruggen over Groote Beerze

  De voetgangersbruggen over de Groote Beerze tussen Netersel en Casteren zijn geplaatst. Met het plaatsen van deze bruggen, het aanleggen van de voorde voor paarden en de half verharde paden naar de bruggen zijn de werkzaamheden voor traject 1 klaar.

  Plaatssen voetgangersbrug over Groote Beerze
 • "Ik fotografeer alles wat in het jaar voorkomt"

  Rabatten snoeien, vissen afvangen, oude beek dempen, vlonderpad aanleggen. Het ligt allemaal vast op film. Dankzij Jozef van der Heijden. Deze Hulselnaar is dagenlang te vinden op het werkterrein van de Groote Beerze. Uren materiaal legt hij vast.

Traject 3: Broekeindsedijk - Aardbossen (afgerond)

 • Sporen van woonstalhuis uit Ijzertijd gevonden

  Tijdens het uitgraven van een nieuwe poel langs de Groote Beerze, zijn archeologische grondsporen gevonden. Door onderzoek van RAAP, advies- en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie, blijkt dat het gebied in de IJzertijd (ca. 800 - 12 v. Christus) bewoond werd.

 • Online presentatie Groote Beerze traject 3

  De plannen voor Groote Beerze traject 3 (Broekeindsedijk tot Aardbossen) zijn klaar. We nemen u graag mee. Door Corona kunnen we dat niet doen bij u op locatie. Met een online presentatie proberen we u zoveel mogelijk bij te praten.

Algemene informatie over het project

In de vorige eeuw is de Groote Beerze recht gemaakt. We hebben de beek vergraven en vergroot. Met als doel meer en sneller water te kunnen afvoeren. Het is een diepe beek die recht in het landschap ligt. Het water heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. We hebben te maken met hevige regenbuien en pieken. Maar ook komen steeds vaker lange periodes van droogte voor. Het water stroomt nu te snel het gebied uit. Het beekdal en de omliggende vennen en bosgebieden hebben daardoor last van verdroging.

Aanpak

Om ervoor te zorgen dat het gebied beter water kan opnemen en vasthouden, krijgt de Groote Beerze een natuurlijkere loop, die lijkt op de situatie vóór 1973.
Om de kwaliteit van het water te verbeteren, verhogen we de stroomsnelheid in de beek.

Dat kan bijvoorbeeld door:

 • flauwere oevers te maken
 • de bodem van de beek omhoog te brengen
 • of meer bochten in de beek aan te brengen

De beek wordt smaller en ondieper en ook langer door de nieuwe bochten in de beek. Hierdoor houden we het water langer in het gebied en kan meer water de grond in zakken.
Rondom kwetsbare bosjes en vennen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het peil van grondwater mag daar niet te diep weg zakken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor de recreant.
We kunnen niet overal voorkomen dat de maatregelen effect hebben op landbouwpercelen. Waterschap De Dommel maakt de plannen voor het opnieuw inrichten van het beekdal in overleg met de direct betrokkenen. We kijken daarbij naar wensen en kansen, zoals grondruil en zelfrealisatie van natuur. Het ontwerpen en uitvoeren doen we zoveel mogelijk in overleg met belanghebbenden. Dit doen we stap voor stap en met oog voor het grondgebruik. Binnen de planning staat zorgvuldig overleg met het gebied voorop. Daarom kiezen we voor een aanpak in fases.

Meer weten over de plannen

Meer informatie staat op het informatieplatform dat Royal Haskoning DHV maakte. Op deze website staan de projectplannen met daarin alle maatregelen die wij willen gaan nemen. Maar ook alle onderzoeken die nodig waren om tot deze plannen te komen.

Het informatieplatform wordt op dit moment aangevuld met de plannen voor traject 2 en is even offline. Binnenkort is de website weer beschikbaar!

Herijking gebiedsvisie

Plannen uit het verleden worden zoveel mogelijk gebruikt. In 2005 hebben we voor een deel van het projectgebied (Moerasbos - Grijze Steen) de visie 'Van Beerze naar Beter’ gemaakt. Daarnaast startten in 2010 de projecten onder de noemer van de Levende Beerze. Hiervan zijn de Groote Beerze en de Kleine Beerze onderdeel. Andere doelen en inzichten, veranderende regels en klimaatverandering waren allemaal redenen om de visie uit 2005 af te stoffen en te herijken.  De resultaten bekijk je in dit i-report

Europese natuurdoelen

Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Kempenland-West. Grote delen van dit gebied zijn zo waardevol, dat ze Europees beschermd zijn. We beschermen dit kwetsbare gebied door maatregelen te nemen tegen verdroging. En ook tegen de schadelijke invloed van stikstof. Dit doen we met een totaalaanpak: we werken aan de richtlijnen voor Natte Natuurparels (NNP), de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 (N2000) en het voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Samenwerking

Belangrijke partners zijn de gemeente Oirschot en Bladel, Brabants Landschap, ZLTO en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.
Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met Provincie Noord-Brabant.