Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor recreatie. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De planning is om rond 2021 met de werkzaamheden te starten. In 2028 zal het totale project klaar zijn.

Projecten en het coronavirus

Projectplan ter inzage

Het definitieve projectplan is vastgesteld. Het gaat om traject 1: traject tussen Westelbeers en Netersel/Casteren. Van 27 februari tot en met 8 april 2020 liggen de plannen ter inzage. Het definitieve plan is digitaal te raadplegen, u hoeft hiervoor niet de deur uit.

Het projectplan, het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en de omgevingsvergunning (onderdeel bouw) en bijbehorende relevante stukken, zijn digitaal beschikbaar via www.brabant.nl/terinzage. Het projectplan is ook in te zien via www.projectplangrootebeerze.nl.