Als u de aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan. Wij beoordelen uw verzoek dan op basis van uw inkomen, uitgaven en vermogen. De kwijtscheldingsnorm ligt op 95% van het bijstandsniveau. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.

U kunt in aanmerking komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting als u

  • uw belastingaanslag niet of niet helemaal kunt betalen;
  • geen vermogen heeft. Ook de overwaarde op een onroerende zaak (zoals een woning) valt hieronder;
  • minder aan andere schuldeisers betaalt, dan volgens de Belastingdienst zou moeten.

Kwijtschelding online aanvragen

Vul uw aanvraag voor kwijtschelding in via

Mijn Dommel

Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Let op:

  • U moet de gevraagde gegevens (kopieën inkomsten, bankafschriften etc.) uploaden. Zo kunt u ze digitaal meesturen. Een screenshot mag niet. Screenshots hebben vaak niet alle informatie die wij nodig hebben. Die zijn dus niet bruikbaar.
  • U wordt automatisch na 15 minuten uitgelogd vanwege het niet bezoeken van een volgende pagina. Dit is voor de veiligheid. Uw gegevens worden wel bewaard. U kunt verdergaan waar u was gebleven.

Kwijtschelding aanvragen per post

Wilt u een kwijtscheldingsformulier per post ontvangen? Of wilt u meer informatie over kwijtschelding? Neem dan contact op via (0411) 618 618, keuze 1. Zorg dat u uw aanslagbiljetnummer bij de hand heeft. U vindt uw aanslagbiljetnummer aan de rechterkant op de voorzijde van uw aanslagbiljet.

Op grond van alle beschikbare gegevens neemt het waterschap een beslissing op uw verzoek om kwijtschelding. Wij delen onze beslissing mee via een beschikking (rechterlijke beslissing).

Automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau

Heeft u ons in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding toestemming gegeven voor automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau? Dan ontvangt u van ons automatisch bericht. Stichting Inlichtingenbureau toetst uw aanvraag voor dit lopende belastingjaar.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding dan staat dit op uw aanslag. U hoeft dan geen aanvraag in te dienen.

Beroep

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen tien dagen na de datum van deze beschikking schriftelijk een beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Dit beroepschrift stuurt u naar:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en invordering
o.v.v. Beroepschrift
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel