Wateroverlast: wat kun je van ons verwachten?

Wateroverlast is niet op elke plek in ons gebied altijd te voorkomen. Wat kun je in een natte periode van ons verwachten? En wat niet?

Een taak van het waterschap is wateroverlast te beperken en zoveel mogelijk te voorkomen. Daar werken we het hele jaar aan. En met hoogwater zijn we dag en nacht in touw. Maar er zijn wel grenzen aan de bescherming die we tegen wateroverlast kunnen bieden. Hoe zit dat?

Afspraken over bescherming tegen wateroverlast

In ons land hebben we afspraken over het beschermingsniveau tegen wateroverlast. Per plek kan de mate van bescherming verschillen. Deze afspraken en normen staan in de Waterwet/Omgevingswet en in de provinciale wateroverlastnormen. Wij werken volgens deze afspraken en normen.

Binnen de bebouwde kom zijn verschillende oorzaken voor wateroverlast. En daarmee ook wie verantwoordelijk is hiervoor. Lees meer over grondwateroverlast.

Buiten de bebouwde kom proberen we natuurlijk ook om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. We denken mee en kijken samen met bewoner of grondeigenaar welke opties er wél zijn. Grote ingrepen, als het maken van een nooddijk, om één enkele woning of perceel te beschermen tegen wateroverlast, doen we in het buitengebied niet.

Voor de bebouwde kom van een dorp ligt het beschermingsniveau hoger dan voor weilanden in het buitengebied. Dat komt omdat een overstroomde woonwijk meestal veel meer schade geeft dan weilanden die tijdelijk onder water staan. Zo accepteren we voor grasland een hoger risico op overstroming dan voor een stadscentrum.

Wat kun je in een natte periode van het waterschap verwachten?

  • Onze mensen houden de situatie buiten en de weersverwachtingen voortdurend in de gaten.
  • We voeren het teveel aan water in sloten en beken af, richting de Maas. Daardoor zakken de waterpeilen. Als het regent, stijgen de peilen weer.
  • We houden duikers, stuwen, pompen en krooshekken schoon. Gemalen draaien op volle toeren. Dan kan het water doorstromen.
  • We controleren onze keringen en kades.
  • We zetten waar nodig waterbergingen in. Daar ‘parkeren’ we tijdelijk het teveel aan water.
  • Het waterschap heeft zelf noodpompen klaarstaan om water sneller af te voeren.
  • We nemen extra maatregelen als grote wateroverlast met veel schade dreigt (zie hierboven: Afspraken over bescherming tegen wateroverlast).
  • We beantwoorden meldingen van inwoners over natte kelders, wadi’s die overlopen of duikers die verstopt zitten etc. We denken mee wat mensen (zelf) kunnen of moeten doen. Of we verwijzen naar de juiste organisaties zoals gemeente, brandweer of verzekering. Gaat het om verstopte duikers of problemen met onze stuwen of gemalen, dan komen wij in actie.