Een waterbergingsgebied wordt langs een beek of rivier aangelegd. De grond direct langs de beek ligt het laagst. Deze overstroomt het eerst bij hoogwater. Naarmate het waterpeil stijgt, wordt het oppervlak dat onder water loopt groter. Dat zijn natuurlijke principes.

Hoe weet het waterschap of joúw percelen zijn overstroomd in een hoogwaterperiode?

Overstroming bepalen met model én controle in het veld

De basis voor een schadevergoeding is de mate waarin jouw perceel in een waterbergingsgebied tijdens hoogwater werkelijk overstroomt. De feitelijke situatie is leidend. Modellen, kaarten en controles zijn hulpmiddelen.
Hoe bepalen we precies de mate van overstroming?

  • Met hulp van hydrologische modellen kunnen we zien welk gebied zal overstromen bij een bepaald waterpeil. Deze modellen benaderen de werkelijkheid zo goed mogelijk.
  • Daarmee maken we kaarten van elk gebied, waarop de minimale en maximale overstroming, in kleine stappen, is weergegeven. Bij elk waterpeil hoort een andere overstromingskaart.
  • Bij een echte hoogwaterperiode controleren onze medewerkers in het veld hoe de feitelijke situatie is.

Als blijkt dat er afwijkingen zijn, passen we onze gegevens aan. De feitelijke situatie telt. Ook voor het bepalen van de schadevergoeding.

Wat betekent dat voor de berekening van de schadevergoeding?

Informatie tijdens hoogwater: een voorbeeld

Op dit moment  hebben we een aantal waterbergingsgebieden ingericht. Voor een aantal andere gebieden zijn er plannen in de maak. Als de gebieden klaar zijn voor gebruik, is tijdens hoogwater de situatie via de website te volgen. Per waterbergingsgebied zal dan een kaart verschijnen met het peil en de overstroming van dat moment.

Hierboven zie je een voorbeeld van zo'n kaart. Zo krijg je een indruk van de informatie die straks beschikbaar is. Het is slechts een voorbeeld, een kaart van een willekeurig waterbergingsgebied!

Toelichting bij bovenstaande kaarten

Als voorbeeld zie je gebied xx. Op kaart 1 is een kleine verhoging van het waterpeil in de beek te zien. Slechts een klein deel van het waterbergingsgebied is dan overstroomd. Vervolgens loopt het waterpeil op, tot de situatie die op kaart 8 wordt weergegeven. In deze situatie staat het waterbergingsgebied maximaal onder water.

Op de kaarten zie je, dat de oppervlaktes stapsgewijs groter worden.

Welke informatie is tijdens hoogwater beschikbaar?

Berekenen van overstroomde oppervlak

We gaan bij het berekenen van de overstroomde oppervlakte uit van de bovengrens op de kaart. Het oppervlak in hectare ronden we dus - in jouw voordeel - naar boven af. Uiteraard gaan we daarbij uit van de actuele kadastrale gegevens. Het resultaat is de overstroomde oppervlakte van een perceel. Dat vormt de basis bij het berekenen van het schadebedrag.
Door vooraf duidelijkheid te geven, verwachten we een soepele afhandeling van schade die door waterberging kan optreden.

De op de kaarten aangegeven overstroomde oppervlaktes worden, afhankelijk van de waterpeilen, stapsgewijs groter. Hoe groot de opeenvolgende stappen precies worden, is op dit moment nog niet definitief bepaald.