Heeft u schade omdat het waterschap uw percelen heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk komt u in aanmerking voor schadevergoeding.

Waterbergingsgebieden of overstromingsgebieden liggen op grond die in gebruik is als weiland, akkerland of natuur. Zolang er geen hoogwater calamiteit is, kan de grondeigenaar zijn land normaal gebruiken. Alleen bij noodsituaties zet het waterschap het waterbergingsgebied vol water. We verwachten dat 1 keer per 10 tot 1 keer per 25 jaar te moeten doen. Het land staat dan ongeveer één week tot twee weken onder water. Daarna laten we het gebied weer leegstromen.

De grondeigenaar of pachter lijdt door de overstroming mogelijk schade aan gewassen of eigendommen. De opbrengst van gewassen kan minder zijn en misschien moet achtergebleven drijfvuil worden opgeruimd. Ook een natuurgebied kan schade oplopen. Het is niet meer dan logisch dat er een vergoeding staat tegenover de schade die optreedt. Daarom biedt het waterschap een schaderegeling aan.

U komt in aanmerking voor een schadevergoeding als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • U heeft schade geleden door overstroming van percelen in een zogenaamd gestuurd waterbergingsgebied.
 • U bent gebruiker (eigenaar of pachter) van de overstroomde percelen in de gestuurde waterbergingsgebieden.

In de legger waterberging ziet u of uw percelen in een gestuurd waterbergingsgebied liggen.

Planschade

Als uw perceel in een bestemmingsplan de bestemming waterberging krijgt, kan de grond in waarde dalen. Hierbij kunt u denken aan beperkte mogelijkheden om uw bedrijf uit te breiden. Dit noemen we planschade. In zo'n geval kunt u een verzoek tot vergoeding van planschade indienen bij het waterschap. Het waterschap beoordeelt dan of er daadwerkelijk sprake is van waardedaling. Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding na overstroming meegewogen.

Heeft u nog vragen over deze vorm van schade, stel dan uw vraag per mail aan Mark Strikker via mstrikker@dommel.nl. Bellen kan ook op 0411 618 618.

Schade? Wij nemen contact op met u

Als grondeigenaar in een waterbergingsgebied hoeft u zelf géén actie te ondernemen om een schadevergoeding aan te vragen. Na de hoogwaterperiode neemt het waterschap contact op met u. Wij sturen u een brief.

Stap voor stap schade bepalen

 1. In de brief, die u na de hoogwaterperiode van ons ontvangt, staat hoe u schadevergoeding regelt met een persoonlijk formulier op de website.
 2. Dat formulier is deels voor u ingevuld. U hoeft alleen de gegevens te controleren en verder aan te vullen.
 3. U vult de ontbrekende gegevens in, zoals:
  • de teelt(en) die tijdens de overstroming op het perceel stond
  • de bemestingstoestand
  • uw bankrekeningnummer
  • mogelijk andere schade als opruimkosten.
 4. U stuurt het ingevulde formulier terug. De dag dat wij uw compleet ingevulde formulier ontvangen, beschouwen we als de dag van melding. U krijgt daarvan bericht.
 5. Stuit u bij het invullen op problemen, dan worden deze telefonisch met hulp van een van onze medewerkers opgelost.
 6. Als wij uw formulier ontvangen hebben, kunnen we de hoogte van de schade berekenen.
 7. Vervolgens krijgt u van ons officieel bericht over het schadebedrag, een zogenaamde beschikking.

Mocht u het niet eens zijn met dit bedrag, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Hoe dat werkt, staat in de beschikking vermeld.

Binnen drie maanden na de ontvangst van uw schadeformulier betaalt het waterschap de schade uit.

Meer over schadevergoeding na waterberging

Wij hanteren vergoedingsnormen bij het berekenen van de schade. Deze kunt u opvragen bij het waterschap. Stuur een mail naar info@dommel.nl

Lees ook: Welke gronden overstromen bij hoogwater?