Het waterschap wil het water in beken en sloten en het grondwater beschermen. Hiervoor zijn regels en wetten gemaakt. Het waterschap zorgt ervoor dat iedereen zich aan deze regels en wetten houdt.

Wat doen de handhavers van het waterschap?

De handhavers van het waterschap controleren bedrijven en ook inwoners die rioolwater lozen. Ook houden zij toezicht op de aanleg en het onderhoud van sloten en (grond-)wateronttrekkingen.

Wat als ik me niet aan de regels houd?

Er zijn regels voor het lozen van rioolwater, (grond-)wateronttrekkingen en het onderhoud van sloten en slootkanten. Zie folder Spuit de sloot niet dood. Met deze regels beschermen we het grondwater en het water in beken en sloten. Ook beschermen we hiermee het gebied waar planten en dieren leven. Het waterschap controleert of jij je aan de regels houdt. Als wij zien dat je dat niet doet, spreken we je hierop aan.

Bij kleine overtredingen stuurt het waterschap meestal een brief met waarschuwing. Bij de zwaardere overtredingen treden speciale opsporingsambtenaren bestuursrechtelijk, en/of strafrechtelijk op. Zij kunnen een boete of een bestuurlijke strafbeschikking geven.

Alle gemeenten, provincie en overige overheidsinstanties in Brabant werken op dezelfde manier. Deze manier van werken staat in een gezamenlijk handhavingsstrategie, die in het hele land geldt. Zo zorgen we ervoor dat als iemand zich niet aan de milieuregels houdt, we dit aan kunnen pakken.

Kwaliteitseisen voor handhaving

In het Handboek Handhaving en de bijlagen staat hoe het waterschap landelijk vastgestelde kwaliteitseisen uitwerkt. Onderdeel hiervan is het document Evaluatie 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021. Wil je meer informatie of heb je vragen over deze evaluatie en het uitvoeringsprogramma? Neem dan contact op met Jo van de Griend, manager van het proces Toezicht en handhaving via 0411 - 618618 of handhaving@dommel.nl

Nieuws

  • Goed nalevingsgedrag gebruik gewasbeschermingsmiddelen

    Een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk voor een goede waterkwaliteit van onze sloten en beken. Daarom heeft Waterschap De Dommel in mei en juni buiten kantooruren gecontroleerd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met name het bespuiten van sloottaluds had de aandacht.

Documenten handhaving