Het waterschap zorgt voor de naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van het oppervlaktewater en het grondwater.

Wat doen de handhavers van het waterschap?

De handhavers van het waterschap controleren bedrijven en ook burgers die afvalwater lozen. Ook houden zij toezicht op bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van sloten en (grond-)wateronttrekkingen.

Wat als ik de regels overtreed?

Er zijn regels voor het lozen van afvalwater, (grond-)wateronttrekkingen en het onderhoud van sloten en slootkanten. Zie folder Spuit de sloot niet dood. Deze regels zijn bedoeld om het grond- en oppervlaktewater en het leefgebied van planten en dieren te beschermen. Het waterschap controleert of u zich hier aan houdt. Als wij constateren dat u in overtreding bent, spreken we u hier op aan.

Bij kleine overtredingen stuurt het waterschap meestal een waarschuwingsbrief. Bij de meer ernstige overtredingen wordt bestuursrechtelijk, en/of strafrechtelijk door speciale opsporingsambtenaren, opgetreden. Een van de mogelijkheden is het opleggen van een boete of een bestuurlijke strafbeschikking.

Alle handhavingspartners in Brabant, zoals gemeenten, provincie en overige overheidsinstanties, hanteren hierbij dezelfde werkwijze, deze is vastgelegd in een gezamenlijk landelijk geldende handhavingsstrategie. Het doel van de strategie is het waarborgen van een snelle aanpak bij constatering van (milieu)overtredingen.

Kwaliteitscriteria voor handhaving

In het Handboek Handhaving en de bijlagen (zie onder) wordt aangegeven hoe het waterschap invulling geeft aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria.Onderdeel van de kwaliteitscriteria is het document Evaluatie 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 (met bijlage, zie onder).

Gerelateerd

Schouw: controle slootonderhoud

Protocol nullozingen glastuinbouw

Documenten handhaving

Heeft u gevonden wat u zocht?