Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed worden onderhouden. Tijdens flinke regenperiodes voeren de sloten het water dan beter af. Het is daarom belangrijk dat u begroeiing en obstakels verwijdert. In januari controleren we dit onderhoud aan perceel- en bermsloten. In waterschapstaal noemen we dat ‘de schouw'. Deze controle wordt officieel aangekondigd.

jaarlijkse controle van staat van onderhoud aan sloten

Wie onderhoudt wat?

De beken en sloten in ons gebied zijn onderverdeeld in hoofdwatergangen (A-watergangen) en overige watergangen (B-watergangen).

Het waterschap onderhoudt ca 2.300 kilometer hoofdwatergangen (A). We maaien, baggeren en snoeien bomen en struiken die het onderhoud belemmeren. Bekijk de video over ons winteronderhoud.

Het onderhoud aan de B-watergangen  is de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. Bent u eigenaar van grond waar een sloot doorheen loopt of aan grenst? Dan kan het zijn dat u deze sloot moet onderhouden. Als de grond aan de overzijde van de sloot van een andere eigenaar is, dan moet u allebei tot het midden van de sloot onderhoud plegen. U kunt daar samen afspraken over maken.

Deze regels komen uit de keur en de legger.

Aangepaste schouw in januari 2020 vanwege droogte

In verband met de aanhoudende droogte in het beheergebied roepen we u op om waar mogelijk water vast te houden. Dit kan bijvoorbeeld met een schot voor een duiker of een gronddam / zandzakken in de sloot. Normaal gesproken vallen zulke acties en voorwerpen onder het hinderen van de waterafvoer. In de huidige situatie zal het waterschap niet zonder meer afkeuren, als u duidelijk bewust water conserveert en het eenvoudig verwijderd of ongedaan gemaakt kan worden. Op elke locatie zal het waterschap beoordelen waar al dan niet sprake is van achterstallig onderhoud en/of een ontoelaatbare belemmering van de waterafvoer.

Het niet maaien van sloten en/of het niet schoonmaken van duikers en/of ingestorte taluds kunnen ook bijdragen aan waterconservering. Gelet op het mogelijke risico op wateroverlast als gevolg van achterstallig onderhoud zal het waterschap hierop wel blijven controleren tijdens de komende schouw. Let wel, als onderhoudsplichtige blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de goede waterhuishouding en afwatering ter plaatse en blijft het belangrijk dat u wateroverlast voorkomt. Voor meer details kunt u de officiële bekendmaking van de Aankondiging van de schouw 2020 doorlezen en advies vragen bij medewerkers van het waterschap.

Wat houdt de onderhoudsplicht in?

Het belangrijkste is dat u het risico op wateroverlast voorkomt.

  • Maai de slootkanten en -bodem op tijd en haal het maaisel uit de sloot.
  • Verwijder ingevallen bladeren, (overhangende) takken, specie, voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen.
  • Houd duikers schoon.
  • Herstel ingezakte oevers, taluds en bodems.

We adviseren u op tijd te starten met het onderhoud aan uw sloot. Wacht niet tot het bijvoorbeeld door regenval slecht begaanbaar wordt.  Zo voorkomt u dat het waterschap in januari tijdens de schouw de sloot moet afkeuren.

Jaarlijkse controle: de schouw

Tijdens de schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand. Deze controle is altijd aan het begin van het kalenderjaar. Als het onderhoud niet voldoende is, krijgt u daar bericht van. U weet dan waarom de sloot niet is goedgekeurd en wat u moet doen om het te herstellen. Dan volgt er een extra controle. Ook in de rest van het jaar moeten de sloten en taluds in goede staat zijn. We mogen u als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Meer informatie?

Medewerkers van Waterschap De Dommel kunnen u adviseren over het onderhoud aan de perceel- en bermsloten. Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met ons Klant Contact Centrum (0411) 618 618

Kaart met Schouwsloten

Heeft u gevonden wat u zocht?