Samen met partners en de omgeving werkt Waterschap De Dommel aan een plan, voor de Keersop tussen Westerhoven en Bergeijk. Er komt een beekdal dat de gevolgen van klimaatverandering beter op kan vangen. Dit is belangrijk voor extreem droge- en natte periodes. Het waterschap kijkt niet alleen naar het beekdal, maar zoekt ook naar water oplossingen in de directe omgeving (flanken). Denk met ons mee door uw ideeën wensen of opmerkingen in te vullen op de digitale kaart(externe link).

Denk online mee via de digitale kaart

We zijn aan het onderzoeken hoe we de opgaven die er voor dit gebied liggen gaan invullen. Dat doen we graag samen met de omgeving. Of u nu agrariër, inwoner, ondernemer of natuurliefhebber bent. We hebben u hard nodig om mee te denken over het plan. Plaats uw ideeën wensen of opmerkingen op de digitale kaart.(externe link)

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?
Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

De Keersop

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, waarna de Fortjeloop en de Bosscheweijerloop zich hierbij voegen en de Keersop ontstaat. Daarna stroomt de Keersop langs Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Ter hoogte van Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

Het projectgebied

Het deelproject ‘Keersop Midden’ is onderdeel van een groter plan om de gehele Keersop opnieuw in te richten. Het Keersop project is opgesplitst in drie deelprojecten.

 1.  Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)
 2. Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk)
 3. Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk)

Plangebied Keersop Midden

Op deze kaart staat het projectgebied Keersop Midden weergegeven,  dit is het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk.

Kaart projectgebied Keersop Midden

Aanleiding project Keersop

Het natuurgebied ‘De Keersopperbeemden’ en de beek de Keersop maken onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux. Vanuit het N2000 beheerplan ligt hier een opgave om de stikstofgevoelige natuur in dit natuurgebied in stand te houden. In de Keersopperbeemden gaat het om het N2000 habitattype vochtige alluviale bossen. Waterschap De Dommel is eind 2016 gestart met de voorbereiding. Daarbij kijkt het waterschap ook naar andere opgaven en ontwikkelingen die in dit gebied en directe omgeving spelen.

Opgaven

Er zijn verschillende opgaven voor het project Keersop Midden:

 • Natura 2000: Een betere kwaliteit en een uitbreiding van alluviale bossen en beken met waterplanten (drijvende waterranonkel). We hebben als doel om het aantal beekprikken dat nu in de Keersop leeft te houden.
 • Kader Richtlijn Water (KRW): Delen van de Keersop zijn te breed en te diep. Daardoor is de snelheid waarmee het water door de beek stroomt te laag. Dit is niet goed voor de kwaliteit van het water. Deze voldoet nu niet aan de regels. De KRW gaat ook over ‘vispasseerbaarheid’. Dit betekent dat bijvoorbeeld dat een stuw geen hindernis mag zijn voor vissen.  
 • Natuurnetwerk Brabant (NNB): We bekijken of er binnen het projectgebied schakels aan het natuurnetwerk toegevoegd kunnen worden. Als het mogelijk is kopen we grond aan. Als de grond wel al in bezit is, gaan we deze volgens het goede natuurdoeltype inrichten;
 • Natte Natuurparel (NNP): dit is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Er moet een betere waterhuishouding komen, zodat bepaalde planten beter kunnen groeien in de Natte Naturparels;
 • Waterbeheerplan 5, Waterschap De Dommel: belangrijk onderdeel uit dit plan is de opgave over de watertransitie. We kijken naar een groter gebied in de omgeving van de Keersop waar we bijvoorbeeld water kunnen vasthouden. Dit draagt bij aan een klimaat robuust systeem. Dit systeem moet beter tegen weersextremen kunnen. Tijdens extreme droge- als extreme natte perioden;
 • Ideeën en wensen uit de omgeving die we kunnen meenemen in het projectgebied.

Aanpak

Het waterschap gaat samen met een team het project voorbereiden en uitvoeren. We werken met een bouwteam.

Stap 1: Verkenning
Samen met de directe omgeving kijken we naar de opgaven, oplossingen, initiatieven, ideeën en wensen.

 • We houden gesprekken met grondeigenaren direct langs de beek en in het beekdal en zoeken samen naar mogelijkheden voor grondruiling of aankoop. Als dat nodig is een maken we een schetsontwerp
 • We gaan ook in gesprek met inwoners, ondernemers en verschillende verenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij het waterschap;
 • In 2023 zal gestart worden met verschillende onderzoeken in het projectgebied;
 • In de eerste helft van 2023 plannen we ontwerpsessies in en worden verschillende oplossingsmogelijkheden uitgewerkt. Daarnaast plannen we dan een informatiebijeenkomst in, om zo de omgeving bij te praten en de uitkomsten te delen. We zullen betrokkenen ruim op tijd informeren over de sessies en bijeenkomsten. Dat doen we persoonlijk per mail als er een mailadres bekend is, of anders door middel van berichtgeving in plaatselijke krantjes en op onze eigen projectpagina;
 • Op basis van alle uitkomsten en afwegingen van opgaven, belangen en kosten maken we samen met de omgeving tijdens deze bijeenkomsten keuzes in het ontwerp;

Als de verkenning klaar is, volgen deze stappen:

 • Stap 2: Projectplan: Het bouwteam stelt een projectplan Waterwet / projectbesluit op
 • Stap 3: We informeren de omgeving over de inhoud van het projectplan Waterwet / projectbesluit;
 • Stap 4: Het projectplan Waterwet / projectbesluit wordt voor besluitvorming aan het bestuur van het waterschap voorgelegd;
 • Stap 5: Daarna stellen we het projectplan / projectbesluit vast. Ook hierover informeren we de omgeving. Het projectplan / projectbesluit nemen we zonder een daaraan voorafgaande voorkeursbeslissing;

Planning

 1. Afgerond: 2020

  Start project & voorbereidingen

 2. Momenteel bezig: Najaar 2022

  Verkenning, ideeën ophalen, grondverwerving, onderzoeken uitvoeren

 3. Nog te doen: Voorjaar 2024

   Ontwerp klaar, projectplan waterwet ter inzage

 4. Nog te doen: Najaar 2024

  Definitief projectplan

 5. Nog te doen: Najaar 2025

  Start uitvoering

Samenwerking

Met het project Keersop Midden willen de samenwerkingspartners Waterschap De Dommel, Provincie Noord Brabant, Gemeente Bergeijk en de ZLTO hun gezamenlijke ambities voor dit gebied waarmaken. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters, dorpsraden en omwonenden.

Het project komt tot stand door financiële samenwerking met Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie of vragen

 U kunt contact opnemen met het projectteam via keersop@dommel.nl.