Natura 2000 herstelmaatregelen

In het voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkten overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen. Het doel was: minder stikstof, een sterkere natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen. 

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over PAS. Hieruit blijkt dat PAS niet mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor (economische) activiteiten. 

Met PAS nemen we maatregelen in beschermde natuurgebieden die positieve gevolgen hebben voor het gebied. Eerst gaven we toestemming voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden door de extra stikstofuitstoot. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet meer. Dit heeft gevolgen voor iedereen die een aanvraag voor een vergunning heeft lopen. 

Voor veehouders zullen eerder verleende vergunningen worden vernietigd. Alleen de onherroepelijke vergunningen blijven staan. Gemeenten hebben nu problemen met bestemmingsplannen die tot extra stikstofuitstoot leiden in de buurt van N2000-gebieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nog dezelfde plannen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Samen met provincies en de ministeries van LNV, EZ, Defensie en I en W bekijken we hoe we dit uitvoeren.

Platform Aanpak Stikstof in Brabant

Bij de aanpak stikstof in Brabant zijn veel partijen betrokken. Zoals collega-overheden en ondernemers, boeren, terrein- en natuurbeheerders en brancheorganisaties. Op het informatieplatform Aanpak Stikstof staat veel informatie bij elkaar. Het platform is openbaar en is voor iedereen die meer wil weten van de ontwikkelingen in Brabant. U vindt er achtergrondinformatie en de belangrijkste documenten, informatie over bijeenkomsten, nieuws en veelgestelde vragen.

Heeft u nog vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen? Neem dan contact met de helpdesk van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

Gevolgen voor onze projecten?

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden (N2000) te veel stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur. Als waterschap nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Bijvoorbeeld door stikstofrijke grond te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. RvS zegt dat de herstelmaatregelen zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. We gaan dus door met onze projecten op de ingeslagen weg. Omdat de ambitie en juridische basis voor deze maatregelen niet ter discussie staan.

Maatwerk

Een deel van de maatregelen gaan we uitvoeren op grond van agrarische ondernemers, natuurorganisaties en andere grondeigenaren. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor het gebruik van deze grond. We benaderen grondeigenaren persoonlijk, waarbij we de verschillende mogelijkheden uitleggen. Een mogelijkheid is om zelf natuur te realiseren of maatregelen te nemen. Er zijn steeds meer particulieren, ondernemers, organisaties en gemeenten die dat doen. Voorbeelden hiervan vindt u op de pagina van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Samenwerking

Het uitvoeren van maatregelen kan alleen samen met onze partners. Zoals provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en belangenorganisaties voor onder meer landbouw, natuur, landschap en recreatie. En natuurlijk ook met grondeigenaren zelf. In het programma speelt water een belangrijke rol. Daarom regelt Waterschap De Dommel de uitvoering. Hiermee is er één aanspreekpunt.

Wie doet wat?

  • Provincie: bepaalt het beleid volgens de afspraken met het Rijk en Europa. Bewaakt de bestuurlijke afstemming over andere projecten (bijv. Grenscorridor N69). Is verantwoordelijk voor de financiering, de grondplannen en het onderzoek naar effecten. Zorgt voor inspraak op de projectplannen en is eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering.
  • Waterschap: werkt de provinciale plannen uit en overlegt met de betrokken grondeigenaren. Berekent hydrologische effecten. Onderhandelt namens de provincie over gronden die nodig zijn. Verzorgt de voorbereiding en regelt de uitvoering van de maatregelen.
  • Gemeenten: stemmen hun plannen af en gebruiken de maatregelen in andere projecten. Verzorgen de vergunningen.
  • Natuur-, landbouw- en recreatie-organisaties: behartigen de onderlinge belangen. Hun inbreng draagt bij aan breed gedragen oplossingen.

Gecoördineerde uitvoering

Waterschap De Dommel regelt de uitvoering van de herstelmaatregelen in twee natuurgebieden. Dat doen we zoveel mogelijk tegelijk met andere plannen. Zoals bij het opnieuw inrichten van beken en de aanleg van waterbergingsgebieden. Of bij het tot stand komen van het Natuurnetwerk Nederland.  Op deze manier maken we het gebied in één keer klaar voor de toekomst. Wel zo efficiënt!

Meer informatie over de twee gebieden en de maatregelen die we daar gaan nemen, vindt u op deze pagina’s:

Projectplan Waterwet

Het waterschap moet bij bijvoorbeeld de aanleg van waterbergingsgebieden of de herinrichting van beken een projectplan vaststellen. Dat zijn we verplicht volgens de Waterwet. In verband met de te nemen maatregelen gaat Waterschap De Dommel zo’n projectplan opstellen.

Planning

Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat al het werk vóór 1 juli 2021 klaar moet zijn. Zo halen we op tijd de doelen.

Dat betekent het volgende:

2020 - 2021

  • Aanbesteding en uitvoering van maatregelen

2019

  • Voorbereiding tot uitvoering

2018

  • Projectplan Waterwet & RO-plan definitief, inspraakperiode

2017

  • Meer onderzoek naar maatregelen en effecten daarvan
  • Inventariseren van wensen van eigenaren en onderhandelingen over gronden

Op de pagina’s van de projecten in de gebieden vindt u een meer uitleg over de planning.

Meer informatie?

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor particulieren, boeren, ondernemers en andere vergunningaanvragers. Voor vragen over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de AERIUS Calculator. De AERIUS Calculator berekent de hoeveelheid stikstof bij projecten en de effecten hiervan op Natura 2000-gebieden.