In het voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkten overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen. Het doel was: minder stikstof, een sterkere natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen. 

Op 29 mei heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over PAS. Hieruit blijkt dat PAS niet mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor (economische) activiteiten. 

Met PAS worden er maatregelen genomen in beschermde natuurgebieden die positieve gevolgen hebben op het gebied. Hierop vooruitlopend werd er toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden vanwege de extra stikstof uitstoot. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer) en heeft gevolgen voor iedereen die een aanvraag voor een vergunning heeft lopen. Maar hoe zit dat precies? In onderstaande video legt NOS op 3 het uit.

Voor veehouders zullen eerder verleende vergunningen worden vernietigd. Alleen de onherroepelijke vergunningen blijven staan. Gemeenten hebben op hun beurt nu problemen met bestemmingsplannen die tot extra stikstof uitstoot leiden in de nabijheid van N2000-gebieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten nog dezelfde ambities te hebben om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Samen met provincies en de ministeries van LNV, EZ, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat wordt bekeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Platform Aanpak Stikstof in Brabant

Bij de aanpak stikstof in Brabant is en wordt een groot aantal partijen nauw betrokken, zoals collega-overheden en (vertegenwoordigers van) ondernemers, agrariërs, terrein- en natuurbeheerders en brancheorganisaties. Op het informatieplatform Aanpak Stikstof staat veel informatie bij elkaar. Het platform is openbaar en bedoeld voor iedereen die nauw betrokken is en op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in Brabant. U vindt er achtergrondinformatie en relevante documenten, informatie over bijeenkomsten, nieuws en veelgestelde vragen.

Heeft u nog vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen? Dan kunt u terecht bij de helpdesk van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

Gevolgen voor onze projecten?

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden (N2000) een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur. Als waterschap nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Bijvoorbeeld door stikstofrijke grondlagen te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. RvS zegt dat de herstelmaatregelen zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. We gaan dus door met onze projecten op de ingeslagen weg, omdat de ambitie en juridische basis voor deze maatregelen niet ter discussie staan.

Maatwerk

Een deel van de maatregelen gaan we uitvoeren op gronden van agrarische ondernemers, natuurorganisaties en andere grondeigenaren. Ook moeten we ermee rekening houden dat maatregelen effecten kunnen hebben op het gebruik van gronden in de omgeving. Grondeigenaren worden in beide gevallen persoonlijk benaderd, waarbij we de verschillende keuzemogelijkheden toelichten. Een mogelijkheid is om zelf natuur te realiseren of maatregelen te nemen. Er zijn steeds meer particulieren, ondernemers, organisaties en gemeenten die dat doen. Enkele voorbeelden hiervan vindt u op de pagina van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Samenwerking

Het realiseren van maatregelen kan alleen in samenwerking met een groot aantal partners, zoals provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en belangenorganisaties voor onder meer landbouw, natuur, landschap en recreatie. En uiteraard ook met grondeigenaren zelf. In het programma speelt water een belangrijke rol. Daarom coördineert Waterschap De Dommel de uitvoering. Hiermee is er één aanspreekpunt.

Wie doet wat?

  • Provincie: bepaalt het beleid volgens de afspraken met het Rijk en Europa en bewaakt de bestuurlijke afstemming over andere projecten (bijv. Grenscorridor N69). Ze is verantwoordelijk voor de financiering, de grondplannen en het onderzoek naar effecten. Ze zorgt voor inspraak op de projectplannen en is eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering.
  • Waterschap: werkt de provinciale plannen uit, overlegt met de betrokken grondeigenaren, berekent hydrologische effecten, onderhandelt namens de provincie over benodigde gronden, verzorgt de voorbereiding en coördineert de uitvoering van de maatregelen.
  • Gemeenten: stemmen hun plannen af, integreren maatregelen in andere projecten en verzorgen de benodigde vergunningen.
  • Natuur-, landbouw- en recreatie organisaties: behartigen de onderlinge belangen. Hun inbreng draagt bij aan breed gedragen oplossingen.

Gecoördineerde uitvoering

Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de herstelmaatregelen in twee natuurgebieden. Dat gebeurt waar mogelijk gelijktijdig met andere plannen, zoals de herinrichting van beken, aanleg van waterbergingsgebieden of het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Op deze manier kan het gebied in één keer klaar worden gemaakt voor de toekomst. Wel zo efficiënt!

Meer informatie over de twee gebieden en de maatregelen die we daar gaan nemen, vindt op deze pagina’s:

Projectplan Waterwet

De Waterwet verplicht het waterschap om voor bijvoorbeeld de aanleg van waterbergingsgebieden of de herinrichting van beken een projectplan vast te stellen (art. 5.4 e.v. Wtw). In verband met de te nemen maatregelen, gaat Waterschap De Dommel zo’n projectplan opstellen.

Planning

Om op tijd te kunnen voldoen aan de doelstellingen, hebben het Rijk en de provincies afgesproken dat alle werkzaamheden vóór 1 juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Dat betekent het volgende:

2020 - 2021

  • Aanbesteding en uitvoering van maatregelen

2019

  • Voorbereiding tot uitvoering

2018

  • Projectplan Waterwet & RO-plan definitief, inspraakperiode

2017

  • Nader onderzoek naar maatregelen en effecten daarvan
  • Inventariseren van wensen van eigenaren en onderhandelingen over gronden

Op de pagina’s van specifieke projecten in de gebieden vindt u een meer gedetailleerde planning.

Meer informatie?

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor particulieren, agrariërs, ondernemers en andere vergunningaanvragers met vragen over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de AERIUS Calculator (een instrument dat dient om de stikstofdepositie van projecten en de effecten hiervan op Natura 2000-gebieden te berekenen).

Op de website van provincie Noord-Brabant vindt u meer achtergrondinformatie. Hebt u nog een vraag? Dan kunt u ook contact met ons opnemen: 0411 618 618 of via het contactformulier. Of kijk even op het Platform Aanpak Stikstof.