Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen die met uitsterven worden bedreigd. Er zijn in Brabant 21 van deze kwetsbare gebieden. Zoals de hogere zandgronden Groote Heide, Leenderbos en de Plateaux.

Groote Heide Leenderbos

Dit natuurgebied ligt op een zandrug tussen Eindhoven en het Belgische Achel. Het bestaat uit naaldbossen, vennen en heidevelden en wordt doorsneden door de beken Tongelreep en Strijper Aa. In de beekdalen is de landbouw een belangrijke drager van natuurwaarden in het cultuurlandschap. Daarnaast is het een belangrijk recreatief gebied voor dorpen en steden in de buurt.

Plangebied

Het Natura2000-gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux ligt in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het heeft een totale oppervlakte van 4356 hectare.

Gebiedskaart Groote Heide Leenderbos
Gebiedskaartje-de-plateaux

Aanpak

Over welke maatregelen hebben we het dan? De aanpak bestaat uit het terugdringen van de stikstofuitstoot én herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. Bijvoorbeeld door stikstofrijke grondlagen te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. Het gaat om stuifzandheiden, zwakgebufferde en zure vennen, vochtige en droge heiden, blauwgrasland, pioniersvegetaties met snavelbiezen, hoogveenbossen en vochtige alluviale bossen (broekbossen). Deze zogenaamde ’habitattypen’ die gevoelig zijn voor stikstof, zijn op het kaartje hieronder aangegeven.

Kaart hibitattypen Groote Heide Leenderbos

Voor 2021 pakken we het herstel van de stikstofgevoelige natuur aan. Voor 2027 breiden we dit uit naar gronden die al in bezit zijn van de uitvoerende partners.

Gecoördineerde uitvoering

Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de herstelmaatregelen in het gebied. Dat gebeurt als dit kan tegelijk met andere plannen. Zoals het opnieuw inrichten van beken, de aanleg van waterbergingsgebieden of het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Dit doen we samen met partners, zoals provincie, gemeenten, terreinbeheerders en belangenorganisaties voor onder meer landbouw, natuur, landschap en recreatie. En natuurlijk ook met grondeigenaren zelf.

Meer informatie?

Hebt u nog een vraag? Neem dan contact met ons op. Dat kan via (0411) 618 618, of gebruik onderstaand formulier.

Contactformulier

Kijk voor details, de planning en contactgegevens bij de projecten in het gebied: