Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen die met uitsterven worden bedreigd. Er zijn in Brabant 21 van deze kwetsbare gebieden, waaronder de hogere zandgronden Groote Heide, Leenderbos en de Plateaux.

Groote Heide Leenderbos

Dit natuurgebied ligt op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en het Belgische Achel. Het bestaat uit naaldbossen, vennen en heidevelden en wordt doorsneden door de beken Tongelreep en Strijper Aa. In de beekdalen is de landbouw een belangrijke drager van natuurwaarden in het cultuurlandschap. Daarnaast is het een belangrijk recreatief gebied voor omliggende dorpen en steden.

Plangebied

Het Natura2000-gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux ligt in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en heeft een totale oppervlakte van 4356 hectare.

 

Gebiedskaart Groote Heide Leenderbos
Gebiedskaartje-de-plateaux

Aanpak

Over welke maatregelen hebben we het dan? De aanpak bestaat uit het terugdringen van de stikstofuitstoot én herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. Bijvoorbeeld door stikstofrijke grondlagen te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. Het gaat om stuifzandheiden, zwakgebufferde vennen, zure vennen, vochtige heiden, droge heiden, blauwgrasland, pioniersvegetaties met snavelbiezen, hoogveenbossen en vochtige alluviale bossen (broekbossen). Deze zogenaamde ’habitattypen’ die gevoelig zijn voor stikstof, zijn op het kaartje hieronder aangegeven.

Kaart hibitattypen Groote Heide Leenderbos

Op korte termijn (voor 2021) is de aanpak gericht op herstel van de stikstofgevoelige natuur. Op lange termijn (voor 2027) wordt de stikstofgevoelige natuur uitgebreid op gronden die al in bezit zijn van de uitvoerende partners.

Gecoördineerde uitvoering

Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de herstelmaatregelen in het gebied. Dat gebeurt waar mogelijk gelijktijdig met andere plannen, zoals de herinrichting van beken, aanleg van waterbergingsgebieden of het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het waterschap doet dit met een groot aantal partners, zoals provincie, gemeenten, terreinbeheerders en belangenorganisaties voor onder meer landbouw, natuur, landschap en recreatie. En uiteraard ook met grondeigenaren zelf.

Meer informatie?

Hebt u nog een vraag? Neem dan contact met ons op. Telefonisch 0411 618 618, of gebruik onderstaande formulier.

Contactformulier

Kijk voor details, de planning en contactgegevens bij de projecten in het gebied:

Heeft u gevonden wat u zocht?