De laatste jaren hebben we allemaal te maken gehad met grotere weersextremen. Dit vraagt om aanpassingen; in het bedrijf en in het gebied. Elke druppel telt. We zetten ons graag samen met de boeren in om de grondwaterstand te verhogen.

Sloten en greppels (B- en C-watergangen) onderhouden we als waterschap niet als die op jouw grond liggen. Wist je dat de grondwaterstand deels afhankelijk is van sloten en greppels? Dat hebben we al gemerkt in het gebied bij de Reusel waar we al met veel boeren hebben gepraat. We merken dat door de genomen maatregelen in dit gebied hebben gezorgd voor een hogere grondwaterstand. Hier hebben we samen met boeren al sloten gedept, slootbodems verhoogd of sloten gestremd door het plaatsen van een duikerafsluiter. Ook het grondgebruik heeft invloed op de grondwaterstand.

Help je ons mee om de grondwaterstand omhoog te krijgen? We leggen het je graag verder uit. We kunnen als waterschap helaas met de middelen en mensen die we hebben, niet overal tegelijk aan de slag. Dus denk je met ons mee? We gaan graag in gesprek om te kijken:

 • Naar de maatregelen die we samen kunnen nemen.
 • Hoe we samen mogelijke risico’s kunnen voorkomen of verminderen.
 • Naar de subsidiemiddelen die er zijn en de oplossing(en) we verder kunnen bieden.

Bel hiervoor met telefoonnummer 0411-618 618 of een stuur een e-mail naar elkedruppeltelt@dommel.nl

Nog vragen? Kijk dan eerst even naar de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen algemeen

Waarom wil het waterschap water langer vast houden?

 • Waterschappen zorgen ervoor dat het watersysteem altijd in balans is. Door jaarlijks terugkerende droogte is ons watersysteem nu op de proef gesteld. Dit heeft effect op het milieu. Om negatieve effecten van droogte tegen te gaan, willen de waterschappen in Nederland nu in actie komen en maatregelen nemen.

Hoe helpen maatregelen tegen droogte?

 • Door water langer vast te houden in natte periodes, kunnen we hier gebruik van maken in drogere tijden. Als er meer water in de bodem zakt, kunnen we grondwaterstanden aanvullen. Hierdoor kan blijvende schade aan het milieu verminderd worden.

Veelgestelde vragen maatregelen

Loop ik extra risico op wateroverlast door maatregelen?

 • Door klimaatverandering is het weer extremer geworden. Dit betekent dat weersomstandigheden zoals droge perioden langer worden en piekbuien vaker voorkomen. Onze maatregelen houden rekening met deze extremen. Via maatregelen zorgen we ervoor dat er meer water in de bodem terecht komt. Een vochtige bodem zorgt dat regenwater sneller in de bodem kan trekken. Fijn voor drogere perioden! Maar het voorkomt ook wateroverlast. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden.

Wat is de eerste stap om maatregelen aan te vragen?

 • Stuur een e-mail naar elkedruppeltelt@dommel.nl. Wij nemen dan contact met je op. We kunnen een afspraak maken om de maatregelen toe te lichten en advies te geven. Wij raden je altijd aan ook met je buren en andere perceeleigenaren in de omgeving over de mogelijke maatregelen te praten indien de maatregel ook effect heeft op hun percelen.

Waar vind ik informatie over maatregelen tegen droogte?

Hoe lang duurt een aanvraag voor een maatregel?

 • Het proces van een aanvraag tot een implementatie duurt enkele maanden. Nadat een aanvraag in behandeling is gegaan, keurt de gebiedsbeheerder de maatregel en de locatie. Vervolgens verzamelen wij een aantal verschillende maatregelen en locaties in een gebied in een zogenaamd projectplan. Het projectplan gaat ter goedkeuring naar het waterschapsbestuur. Na goedkeuring kun je deze vinden op de website van officiële bekendmakingen. Met het openbaar maken van het projectplan begint de inzagetermijn. Je kunt in deze periode jouw reactie geven op de plannen. Zijn er geen bezwaren ingediend en is het projectplan goedgekeurd? Dan kan het waterschap de maatregelen inmeten en plaatsen.

Wat gebeurt er als aangrenzende perceeleigenaren niet met maatregelen akkoord zijn?

 • Afhankelijk van de maatregel zijn de verwachten effecten groter of kleiner. Maar in ieder geval moeten alle aangrenzende perceeleigenaren, die een effect van een maatregel zouden hebben, akkoord zijn met de maatregel. Het is daarom aan te raden ook met je buren over de mogelijke maatregelen te praten. Dit kan ook in samenwerking met iemand van ons team. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar elkedruppeltelt@dommel.nl.

Wie moet akkoord zijn met de maatregelen?

 • Voor het plaatsen van een maatregel dienen meerdere partijen akkoord te zijn met jouw aanvraag. Eerst je buren, die wellicht effect kunnen ervaren van de maatregelen. Verder de gebiedsbeheerder van het waterschap en uiteindelijk het projectteam van 'Elke druppel telt'.

Welke sloten zijn geschikt voor maatregelen?

 • In principe is elke sloot of watergang geschikt. Alleen is niet elke maatregel geschikt voor elke watergang. Je kunt tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek jouw wensen en ideeën bespreken.

Kan ik meerdere maatregelen tegelijk aanvragen?

 • Ja, je kunt meerdere maatregelen tegelijk aanvragen. Dit kan zowel dezelfde maatregel of verschillende maatregelen zijn.

Waar kan een stuw worden geplaatst?

 • In principe kun je een stuw overal plaatsen. Maar je gaat natuurlijk voor de beste locatie om zoveel mogelijk water vast te houden. Rekening houden met je buren om een stuw te plaatsen, is wel van belang. Wij helpen je graag met de keuze voor de juiste locatie en kijken graag of er verder nog mogelijkheden zijn die we kunnen bieden.

Veelgestelde vragen droogte

Wat zijn de gevolgen van droogte?

 • Droogte betekent dat het gedurende een langere periode niet regent. Er verdampt meer water als de temperatuur omhoog gaat. Als er weinig tot geen regen valt, kan dat blijvende schade aan de natuur brengen. Denk aan dalende grondwaterstanden. Dit heeft gevolgen voor de groei van planten. Verder kunnen door het watertekort beken droogvallen en dieren en planten in de beek dood gaan. Naast de natuur loopt bijvoorbeeld ook de infrastructuur gevaar bij droogte. Door dalende grondwaterstanden kunnen bijvoorbeeld gebouwen en straten verzakken. Ook kunnen lage waterstanden in rivieren de scheepvaart hinderen en dijken minder stabiel maken.

Wat doet het waterschap tegen droogte?

Het waterschap wil meer water vasthouden in de bodem, minder grondwater gebruiken en slimmer en sneller sturen om de effecten van periodes met te weinig water (droogte) te verminderen. Alle maatregelen in ons gebied zijn erop gericht dat we eind 2027 een kanteling kunnen zien voor de verdroging in ons gebied. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige waterhuishouding. We starten in de gebieden waar het nemen van maatregelen de meeste impact heeft en waar het minste risico is op wateroverlast. Enkele voorbeelden van maatregelen:

 • Hogere standen van stuwen
 • Beekherstelprojecten: door bijvoorbeeld beken meer te laten kronkelen of klimaatbuffers aan te leggen
 • Aanvullend water aanvoeren vanuit kanalen
 • Water leiden naar plaatsen waar het beter in de grond kan zakken
 • Het huidige drainagebeleid evalueren en aanpassen naar nieuwste inzichten
 • De sponswerking van de natuurgebieden optimaal benutten
 • Vervangen van naaldbomen door loofhout

Wat kan ik tegen droogte doen?

 • Het waterschap ondersteunt maatregelen voor boeren en particulieren om water langer vast te houden. Op deze manier kunnen we grondwater aanvullen. Er zijn verschillende maatregelen die je kunt nemen om water vast te houden en de effecten van droogte tegen te gaan. Het waterschap betaalt de maatregelen en helpt bij eventuele plaatsing.

Welke maatregelen kan ik nemen om droogte tegen te gaan?

Er zijn verschillende soorten maatregelen die kunnen helpen om water langer vast te houden in de bodem. Enkele voorbeelden van maatregelen:

 • Dempen of minder diep maken van sloten
 • Verhogen slootbodem met grond
 • Het dichtmaken van sloten
 • Herstel of verplaatsen van bestaande schotbalkstuw
 • Plaatsen duikerafsluiter
 • Aanleggen gronddam met verhoogde duiker
 • Plaatsen rijplaat als tijdelijk alternatief voor stuw
 • Plaatsen kantel- of schotbalkstuw
 • Verhogen duiker
 • Plaatsen drempel

Veelgestelde vragen kosten

Wie betaalt de maatregelen?

 • Waterschap De Dommel betaalt de maatregelen. Daarbij is het dagelijks beheer voor eigen rekening. Het waterschap blijft eigenaar.

Veelgestelde vragen beheer

Wat zijn voordelen van een stuw?

 • Met een stuw kun je zelf bepalen hoeveel water je wil vasthouden in een sloot. Je kunt binnen de afgesproken peilen kiezen hoeveel water je wilt vasthouden. Je kunt zelfs tijdens calamiteiten de stuw openzetten zodat al het water afgevoerd kan worden.

Wie heeft het beheer van een stuw?

 • Waterschap De Dommel betaalt de maatregelen. Daarbij is het dagelijks beheer voor eigen rekening. Samen met het waterschap bepaal je een streefpeil (hoog en laag). Daartussen mag je als aanvrager zelf kiezen hoeveel water je wilt opstuwen. Het waterschap blijft eigenaar van de stuw.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan het beheer van een maatregel?

 • De werkzaamheden zijn afhankelijk van de maatregel. Als je bijvoorbeeld voor een stuw kiest, dan is het dagelijks beheer voor eigen rekening. Je mag dan tussen twee streefpeilen het waterpeil veranderen of tijdens calamiteiten de stuw helemaal open zetten. Maatregelen zoals verondiepen of dempen van een sloot hebben geen (dagelijks) beheer nodig.