Bent u bezig met het uitwerken van een ontwikkeling waarvoor u het bestemmingsplan moet wijzigen? Of waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft omdat uw plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan krijgt u te maken met de watertoets. De watertoets beschermt de waterbelangen in ruimtelijke plannen. Zodat u geen risico loopt op overstroming, of op overlast door een hoge grondwaterstand. En zodat uw plan geen vervuiling veroorzaakt, of wateroverlast bij de buren, of verdroging van natuurgebied. Daarom proberen we zoveel mogelijk om regenwater schoon te houden en vast te houden op de plek waar het valt. Met de watertoets toetsen wij al deze wateraspecten en adviseren wij u – het liefst al zo vroeg mogelijk – hoe u rekening kunt houden met deze belangen. En hoe water van toegevoegde waarde kan zijn in uw plan. Bijvoorbeeld door te zorgen voor verkoeling, een aantrekkelijkere buitenruimte of voor meer leefruimte voor planten en dieren.  

Waterparagraaf

Voor uw ontwikkeling stelt u zelf een waterparagraaf op. Of u laat dit doen door een adviesbureau. De waterparagraaf vormt een onderdeel van de toelichting bij het nieuwe bestemmingsplan of de aanvraag van de omgevingsvergunning. De waterparagraaf beschrijft hoe u in uw plan rekening houdt met water. Soms is het ook nodig dat u de waterbelangen borgt in de planregels en op de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan. Als hulpmiddel hierbij kunt u onze Handreiking Watertoets gebruiken. Die kunt u hieronder downloaden.

Handreiking Watertoets downloaden

Veel informatie voor het opstellen van de waterparagraaf vindt u verspreid op onze website. Denk aan de ons beleid en onze regels, zoals de Keur. Ook de Legger- en Keurkaarten helpen u bij het opstellen van de waterparagraaf. Hier vindt u bijvoorbeeld ook welke gebieden overstromen vanuit beken en sloten en voor welke beken en sloten wij ruimte reserveren om ze meer natuurlijk in te richten. Via de Watertoets-viewer vindt u nog meer informatie die belangrijk is voor de watertoets. Denk dan aan de ligging van onze transportleidingen en beschermde gebieden voor grondwaterwinning.

Watertoets-viewer

Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Als uw ontwikkeling zorgt voor nieuwe of meer bebouwing of verharding dan in de huidige situatie, vormt “hydrologisch neutraal ontwikkelen” een belangrijk onderdeel van ons advies. Dit betekent dat uw ontwikkeling niet mag zorgen voor wateroverlast, doordat water niet goed wordt opgevangen of afgevoerd. Maar ook niet voor een tekort aan water, doordat het water juist te snel wegstroomt. Wij vragen u daarom om de voorkeursvolgorde te gebruiken bij het omgaan met regenwater in uw plan:

  1. Hergebruiken
  2. Vasthouden: infiltreren in de bodem
  3. Vasthouden: bergen in een voorziening en langzaam afvoeren naar het oppervlaktewater
  4. Afvoeren naar het oppervlaktewater
  5. Afvoeren naar het rioolstelsel

U vindt meer achtergrondinformatie op onze pagina Hydrologisch neutraal ontwikkelen.