De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Het doel van de watertoets is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.

Meestal neemt de gemeente het initiatief om namens een particulier of ondernemer, voor de watertoets contact te zoeken met de waterbeheerder. Vaak is dat het waterschap. Het waterschap denkt dan al in een vroeg stadium mee over het ruimtelijke plan en beoordeelt of het plan genoeg rekening houdt met water. Vervolgens geven wij een ‘wateradvies' waar de bedenker van het plan rekening mee moet houden. Soms moet het plan worden aangepast.

Waterparagraaf

Elk ruimtelijk plan moet een waterparagraaf bevatten waarin is beschreven hoe de watertoets procedureel en inhoudelijk is vormgegeven. De initiatiefnemer of verantwoordelijke van het ruimtelijke plan (meestal de gemeente of een adviesbureau) moet in een vroeg stadium het waterschap betrekken in de watertoets. De bekendmaking van een ontwerp- en definitief besluit moet rechtstreeks aan het waterschap kenbaar worden gemaakt, via de elektronische weg. Dit kan via het e-mailadres: watertoets@dommel.nl.

N.B. Wij verzoeken u de informatie bij voorkeur in PDF-formaat aan ons beschikbaar te stellen.

Wateradvies

De initiatiefnemer of verantwoordelijke van het ruimtelijke plan (meestal de gemeente of een adviesbureau) vraagt in een vroeg stadium het waterschap voor een wateradvies. In de handreiking watertoets staan de onderdelen van de watertoets die in ruimtelijke plannen terug moeten komen. Zo is het principe van 'hydrologisch neutraal ontwikkelen' een belangrijk uitgangspunt voor het waterschap. Met de speciale Watertoets-viewer krijgt u eenvoudig en snel inzicht in de belangrijkste waterbelangen voor een bepaalde locatie. Gemeenten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook eigen beleid ten aanzien van de watertoets.

Let op! Voor het bepalen van de compensatie-opgave voor hemelwaterafvoeren naar oppervlaktewater wordt niet langer gebruikgemaakt van de HNO-tool. Per 1 maart gelden de bepalingen uit de Keur 2015; artikel 15 van de Algemene regels respectievelijk artikel 13 van de Beleidsregels.

Watertoets-viewer

Handreiking watertoets

Heeft u gevonden wat u zocht?