Bent u bezig met het uitwerken van een ontwikkeling waarvoor u het bestemmingsplan moet aanpassen? Of waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft omdat uw plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan krijgt u te maken met de watertoets. De watertoets moet ervoor zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met water en watervoorzieningen in ruimtelijke plannen. Zodat u minder of geen kans heeft op natte voeten door bijvoorbeeld een overstroming of een hoge grondwaterstand.

En zodat uw plan geen vervuiling veroorzaakt, of wateroverlast bij de buren, of het drogere worden van natuurgebieden. Daarom proberen we zoveel mogelijk om regenwater schoon te houden en vast te houden op de plek waar het valt. Met de watertoets controleren wij al deze wateraspecten en adviseren wij u – het liefst al zo vroeg mogelijk – hoe u hier mee kunt omgaan. En hoe water een toevoeging kan zijn in uw plan. Bijvoorbeeld door te zorgen voor verkoeling, een aantrekkelijkere ruimte buiten of voor meer leefruimte voor planten en dieren.  

Waterparagraaf

Voor uw ontwikkeling stelt u zelf een waterparagraaf op. Of u laat dit doen door een adviesbureau. De waterparagraaf is een deel van de toelichting bij het nieuwe bestemmingsplan of de aanvraag van de omgevingsvergunning. De waterparagraaf beschrijft hoe u in uw plan rekening houdt met water. Soms is het ook nodig dat u de waterbelangen meeneemt in de planregels en op de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan. De Handreiking Watertoets kan hierbij helpen. Die kunt u hieronder downloaden.

Veel informatie voor het opstellen van de waterparagraaf vindt u op verschillende plekken op onze website. Denk aan beleid en regels, zoals de Keur. Ook de Legger- en Keurkaarten helpen u bij het opmaken van de waterparagraaf. Hier vindt u bijvoorbeeld welke gebieden overstromen vanuit beken en sloten en voor welke beken en sloten wij ruimte reserveren om ze meer natuurlijk in te richten.

Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Als uw ontwikkeling zorgt voor nieuwe of meer bebouwing of verharding dan in de huidige situatie, vormt “hydrologisch neutraal ontwikkelen” een belangrijk onderdeel van ons advies. Dit betekent dat uw ontwikkeling niet mag zorgen voor wateroverlast, doordat water niet goed wordt opgevangen of afgevoerd. Maar ook niet voor een tekort aan water, doordat het water juist te snel wegstroomt. Wij vragen u daarom om de voorkeursvolgorde te gebruiken bij het omgaan met regenwater in uw plan:

  1. Hergebruiken
  2. Vasthouden: in de bodem laten trekken
  3. Vasthouden: bergen, of opslaan van water, in een voorziening en langzaam afvoeren naar het oppervlaktewater
  4. Weg laten stromen naar het oppervlaktewater
  5. Weg laten stromen naar het riool

Lees meer achtergrondinformatie over Hydrologisch neutraal ontwikkelen.