Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Rond deze natte natuurparel dreigen stukken bos en vennen te verdrogen. Ook staat de natuur onder druk door de stikstofuitstoot. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten, zodat de natuur in en rond het water verbetert.

Daarmee nemen we tegelijkertijd de maatregelen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit doen we samen met provincie en andere partners. Het werk moet in 2021 klaar zijn.

Doel

De Strijper Aa bestaat eigenlijk uit twee parallelle beekjes. Bij de ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De beek is sindsdien dieper in het landschap komen te liggen en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het water stroomt nu te snel het gebied uit, waardoor de omliggende vennen en bosgebieden kampen met verdroging. In 1995 zijn al maatregelen getroffen bij de Berkenputten en in de Strijperheg.

Aanpak

Toekomstschets landbouwgebied LeenderstrijpOm bestand te zijn tegen droge periodes, is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor geven we de Oude Strijper Aa een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. Ook gaan we de stroomsnelheid in de beek variëren en verhogen. Op het traject tussen de rode markeringen op het kaartje zal de beek op enkele plaatsen worden aangepast. Denk aan flauwere oevers, een hogere beekbodem, iets meer slingering of het aansluiten van een vroegere loop. Rondom de stikstofgevoelige bosjes en vennen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen landbouwpercelen. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen. Het ontwerpen en uitvoeren doen we in overleg met alle belanghebbenden, stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.Projectgebied Oude Strijper Aa

Vleesetend waterplantje zonnedauwNatte natuurparel en PAS-gebied

Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide. Het beekdal met zijn moerassen en vennen wordt in Europa aangemerkt als natte natuurparel. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn. De Strijper Aa is daarnaast PAS-gebied. De natuurdoelen die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn vastgesteld, neemt het waterschap mee in het project. Met Rijk en provincie is afgesproken dat de PAS-maatregelen in 2021 zijn uitgevoerd.

Voorbereidingen

In het voorbereidingsjaar 2016 zijn in het gebied flora- en fauna onderzoeken uitgevoerd en hebben we gegevens verzameld over bodem en water. Met diverse grondeigenaren hebben we gesprekken gevoerd. Zo hebben we een goed beeld gekregen van de huidige situatie en kunnen we een afgewogen en realistisch ontwerp maken voor de gewenste situatie. Eind 2016 is duidelijk geworden dat in het gebied extra maatregelen noodzakelijk zijn in verband met PAS-doelen. De direct betrokkenen vragen we steeds met ons mee te kijken. 

Planning

In een ontwerp-projectplan en een Ruimtelijke Ordening-plan (RO-plan) beschrijven we de herinrichting van het beekdal, de PAS-maatregelen en de mogelijke effecten. Als de plannen klaar zijn, worden deze ter inzage gelegd. U hebt dan de mogelijkheid tot inspraak. De planning ziet er als volgt uit:

2020 en 2021     Aanbesteding en uitvoering werkzaamheden

2019                    Voorbereiding tot uitvoering

2018                    Inspraak op plannen
                             Vergunningen

2017                    Nader onderzoek naar PAS-maatregelen
                             Overleg en onderhandelingen met grondeigenaren
                             Uitwerking van ontwerp-projectplan en RO-plan

Eind 2016           Provinciaal besluit t.a.v. Programma Aanpak Stikstof (PAS)

2016                    Voorbereidingen, metingen en onderzoek

Terug in de tijd 

Het gebied rond de Strijper Aa heeft diverse veranderingen en ontwikkelingen doorgemaakt. De ontginningen van het gebied en de ruilverkaveling in de jaren '70 zijn goed terug te zien op topografische kaarten (bron: Topografische Dienst, Kadaster). Kijk voor meer historische inkijkjes onder Downloads.
1950                                                             1970                                                  1985

Samenwerking

logo Provincie Noord-BrabantBelangrijke partners zijn de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, Staatsbosbeheer en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast is samenwerking gezocht met particulieren en agrariërs. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Heeft u vragen? Of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan contact op met Ynte Bekema, telefoon 06 2915 9063, of e‑mail: ybekema@dommel.nl.