U wilt grondwater gebruiken om gewassen te laten groeien. Dan krijgt u te maken met regels van het waterschap.

Checken of een vergunning of melding nodig is

Via de Vergunningchecker kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen bij Waterschap De Dommel. Hier ziet u ook of u een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht. Een tip vooraf. Sla de uitkomst op als PDF en voeg deze toe aan de aanvraag of melding.

Doe de vergunningcheck

Wilt u grondwater onttrekken in de Beschermde gebieden waterhuishouding, de attentiegebieden en de invloedsgebieden Natura 2000? Dan moet u een vergunning hebben voor het onttrekken van grondwater voor beregening. Het waterschap geeft geen nieuwe vergunningen af. Wel kan een vergunning overgaan op de rechtsopvolger bij overdracht van eigendommen en/of bodemgebruik. In de andere gebieden gelden algemene regels voor het onttrekken van grondwater.

Binnen de Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, Invloedsgebieden Natura 2000 en Beperkt invloedsgebied Natura 2000

 • Het waterschap verleent geen nieuwe vergunningen meer voor beregening.
 • Bestaande putten mag u verplaatsen vanuit het beschermd gebied naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000. Dit moet dan naar een plaats buiten het beschermd gebied. Het doel is de afstand van de onttrekking tot de natuurgebieden te vergroten.
 • Bestaande putten mag u ook verplaatsen bij overheidsplannen. De nieuwe put mag hierbij niet in het beschermd gebied of attentiegebied liggen.
 • Grasland mag u niet beregenen tussen 1 januari en 1 juni. In juni en juli mag u grasland ook niet tussen 11.00 en 17.00 beregenen.
 • Bij extreme droge situaties mag u hiervan afwijken.
 • Grasland mag u wel beregenen binnen 48 uur na bemesting met dierlijke mest. Dit geldt alleen voor de periode 1 januari tot 1 juni.
 • Voor intensieve grondgebonden teelten, waarbij vruchtwisseling belangrijk is, kan een raamvergunning worden verleend, waarin de totale pompcapaciteit per uur is aangegeven en de maximale diepte van de put.
 • U mag een bestaande put vervangen binnen 50 meter van de bestaande ingemeten plaats. Deze nieuwe put moet net zo diep of minder diep zijn dan de oude put. Maar deze mag niet dieper zijn dan de maximale diepte volgens de algemene regels grondwater.
 • Bij overdracht van eigendommen en/of bodemgebruik kan een vergunning overgaan op een rechtsopvolger. Dit kan ook betrekking hebben op een deel van de vergunning. Elk deel heeft minimaal een put en een pompcapaciteit van tenminste 11 kubieke meter per uur. Deze overdracht moet u melden aan het waterschap.

Buiten de Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, Invloedsgebieden Natura 2000 en Beperkt invloedsgebied Natura 2000

Beregening van grasland

Graslandberegening is het beregenen van grasland voor vee en daarmee vergelijkbaar agrarische gebruik. Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet verplicht voor beregening van grasland wanneer:

 • de onttrekkingsinrichting buiten de Beschermde gebieden Waterhuishouding en attentiegebieden ligt. Deze gebieden staan op de Keurkaart beschermde gebieden die bij de Keur hoort. Ook moet de onttrekkingsrinrichting buiten de invloedsgebieden Natura 2000 liggen. Deze gebieden staan op de kaart die bij deze algemene regels hoort;
 • de onttrekkingsinrichting een maximale pompcapaciteit heeft van 70 m3 per uur;
 • er niet meer dan 1 put per 5 hectare aanwezig is;
 • de putten niet dieper zijn dan die volgens artikel 34.1 van de Algemene regels. Bekijk de Kaart Maximale Boordieptes;
 • de houder van de onttrekkingsinrichting een bedrijfswaterplan heeft en de daarin opgenomen maatregelen heeft uitgevoerd.

Beregening van akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt

Onttrekt u grondwater voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen, wanneer: 

 • de onttrekkingsinrichting buiten de Beschermde gebieden Waterhuishouding en attentiegebieden ligt. Deze gebieden staan op de Keurkaart beschermde gebieden die bij de Keur hoort. Ook moet de onttrekkingsrinrichting buiten de invloedsgebieden Natura 2000 liggen. Deze gebieden staan op de kaart die bij deze algemene regels hoort
 • de onttrekkingsinrichting een maximale pompcapaciteit heeft van 100 m3 per uur;
 • er niet meer dan 1 put per 5 hectare aanwezig is;
 • de putten niet dieper zijn dan die volgens artikel 34.1 van de Algemene regels. Bekijk de Kaart Maximale Boordieptes;
 • de houder van de onttrekkingsinrichting een bedrijfswaterplan heeft en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.

Overdracht van eigendommen

Bij overdracht van eigendommen en/of bodemgebruik kan een vergunning overgaan op de rechtsopvolger. Deze overdracht moet u melden bij het waterschap. U kunt uw wijziging van de tenaamstelling online doorgeven. Gebruik onderstaand formulier. Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wijziging tenaamstelling beregeningsput

Verplaatsen van een of meerdere beregeningsput(ten) 

Wilt u een of meer beregeningsput(ten) verplaatsen? Dit kunt u online doorgeven aan het waterschap. Gebruik onderstaand formulier. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Verplaatsing beregeningsput

Buiten de Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, Invloedsgebieden Natura 2000 en Beperkt invloedsgebied Natura 2000

Als u onder deze voorwaarden grondwater gaat onttrekken moet u dit 4 weken voordat u begint melden. Vul hiervoor het formulier grondwateronttrekking melden in. Aan de melding moet u een bedrijfswaterplan toevoegen. Het waterschap denkt graag met u mee. Voor vragen kunt u contact opnemen met team vergunningen: 0411 - 618 618.