Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Meer weten?

Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Dit bestuur houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap en neemt daarover besluiten tijdens reguliere vergaderingen. Deze reguliere vergaderingen vinden gemiddeld vijf keer per jaar plaats en zijn openbaar.

Het algemeen bestuur bespreekt in commissies de verschillende onderwerpen.

Gekozen bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Het huidige bestuur is in maart 2019 gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit tien fracties:

 1. Water Natuurlijk;
 2. VVD;
 3. CDA;
 4. PvdA;
 5. 50PLUS;
 6. Werken aan Water;
 7. Algemene Waterschapspartij (AWP);
 8. Ongebouwd;
 9. Bedrijven;
 10. Natuurterreinen

Watergraaf

Watergraaf, Erik de Ridder, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

Onderwerpen op strategische agenda

 1. Klimaatadaptatie en droogte
 2. Samenwerking met de omgeving (Omgevingswet)
Afbeelding deelnemers aan de bijeenkomst aftrap gebiedsgerichte aanpak

Openbare vergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. De agenda en vergaderstukken(externe link) zijn ongeveer een week van te voren bekend.

Nieuws uit het bestuur

Commissies

Het algemeen bestuur bespreekt in commissies de verschillende onderwerpen. Deze commissies adviseren het dagelijks bestuur over die voorstellen voordat het algemeen bestuur deze bespreekt.

Waterschap De Dommel heeft de volgende functionele commissies:

 • Commissie Watersysteem (WS)
 • Commissie Waterketen en schoon water (WK)
 • Commissie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF)

Elke fractie heeft minimaal één gekozen fractielid in elke vaste commissie. Kleine fracties (met minder dan drie personen) kunnen ‘externe leden’ in de commissies hebben.  ‘Externe leden’ zijn personen die op de kandidatenlijst van de fracties hebben gestaan voor de verkiezingen. De vergaderingen zijn openbaar. Waterschap De Dommel kondigt deze aan onder Agenda's en verslagen(externe link) en op Overheid.nl(externe link).

Rekenkamercommissie, Auditcommissie en commissie Bestuurlijke vernieuwing

Naast deze openbare commissies heeft het waterschap een Rekenkamercommissie, een Auditcommissie en een commissie Bestuurlijke vernieuwing. De Rekenkamercommissie onderzoekt het beleid van het dagelijks bestuur. De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over de rapportages van de accountant die het algemeen bestuur moet bespreken. Het gaat daarbij om financiën en rechtmatigheid. De commissie Bestuurlijke vernieuwing adviseert het algemeen bestuur over de werking van het bestuursmodel en de invulling van de bestuurlijke rol.