De inhoud is geladen.

Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Dit bestuur houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap. En neemt daarover besluiten tijdens reguliere vergaderingen. Deze reguliere vergaderingen vinden gemiddeld vijf keer per jaar plaats en zijn openbaar.

Het algemeen bestuur bespreekt in commissies de verschillende onderwerpen.

Gekozen bestuur

De leden van het algemeen bestuur zijn voor vier jaar gekozen. Het huidige bestuur is in maart 2023 gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit elf fracties:

Algemeen bestuur van Waterschap De Dommel
 1. Water Natuurlijk
 2. BBB
 3. VVD
 4. Partij van de Arbeid
 5. Partij voor de Dieren
 6. CDA
 7. Natuurterreinen
 8. Ongebouwd
 9. AWP voor water, klimaat en natuur
 10. 50PLUS
 11. Werken aan Water

Watergraaf

Watergraaf, Erik de Ridder, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

Onderwerpen strategische agenda

 • Heroriëntatie programmering KRW
 • Uitwerken doelstelling klimaatneutraal 2035
 • Langetermijnvisie Schoon Water
Afbeelding deelnemers aan de bijeenkomst aftrap gebiedsgerichte aanpak

Openbare vergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. De agenda en vergaderstukken zijn ongeveer een week van te voren bekend.

Nieuws uit het bestuur

Commissies

Waterschap De Dommel heeft drie vaste commissies.

 • Commissie Voldoende water en droge voeten (VWDV)
 • Commissie  Waterkwaliteit en waterketen (WKWK)
 • Commissie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF)

De commissieleden bespreken verschillende onderwerpen. En adviseren het dagelijks bestuur over voorstellen voordat het algemeen bestuur deze bespreekt.

Iedere fractie heeft maximaal twee externe leden in de commissies voor versterking van de fractie. Samen met de leden van het algemeen bestuur bemensen zij de drie commissies.

Externe commissieleden zijn personen die op de kandidatenlijst van de fracties hebben gestaan voor de verkiezingen. Externe leden voor de fractie 'Natuurterreinen’ worden voorgedragen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Externe leden voor de fractie 'Ongebouwd' worden voorgedragen door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

De vergaderingen zijn openbaar. We kondigen deze aan onder Agenda's en verslagen en op Overheid.nl.

Rekenkamer, Auditcommissie en commissie Bestuurlijke vernieuwing

Naast deze openbare commissies heeft het waterschap een Rekenkamer, een Auditcommissie en een commissie Bestuurlijke vernieuwing. De Rekenkamer onderzoekt het beleid van het dagelijks bestuur. De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over de rapportages van de accountant die het algemeen bestuur moet bespreken. Het gaat daarbij om financiën en rechtmatigheid. De commissie Bestuurlijke vernieuwing adviseert het algemeen bestuur over de werking van het bestuursmodel. En over de invulling van de bestuurlijke rol.