Als eigenaar van onroerend goed: een huis, schuur, loods of een bedrijfspand, betaalt u watersysteemheffing gebouwd aan het waterschap. Met de opbrengst hiervan beschermen we uw woning en bedrijf tegen wateroverlast. Hiervoor ontvangt u in maart/april een aanslag. De watersysteemheffing gebouwd wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) door de gemeente vastgesteld. Bekijk de tarieven.

U betaalt de watersysteemheffing gebouwd als:

  • u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter of zakelijk gerechtigde van het 'recht van gebruik en bewoning' van gebouwd onroerend goed.

N.B. Kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing gebouwd is niet mogelijk.

Op het aanslagbiljet van de watersysteemheffing gebouwd zijn de bedragen gespecificeerd en is aangegeven waarvoor deze berekend zijn. Ook staat er wanneer u moet betalen en hoe u dat kunt doen.

Automatisch betalen

Het is mogelijk om te betalen via een automatische incasso. U kunt daarvoor gebruikmaken van een machtiging. Door het invullen, ondertekenen en retourneren van de machtiging betaalt u dan voortaan automatisch.

Bezwaar maken

Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de aanslag niet terecht is. In zulke gevallen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar indienen. Als u bezwaar maakt, moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslag en/of beschikking uw bezwaar is gericht. Vermeld daarbij het belastingjaar en het biljetnummer. Vergeet ook niet om de datum, uw naam en adres in de brief te vermelden. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Richt het ondertekende bezwaarschrift aan:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en -invordering
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kunt u daartegen alleen bezwaar indienen bij uw eigen gemeente. Het waterschap ontvangt de eventuele aanpassingen in de WOZ-waarde van uw gemeente en past aan de hand van deze gegevens de opgelegde aanslag watersysteemheffing gebouwd aan. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Regelgeving

Gerelateerde producten

Heeft u gevonden wat u zocht?