Als eigenaar van grond betaalt u watersysteemheffing ongebouwd aan het waterschap om uw grond te beschermen tegen wateroverlast of om verdroging te voorkomen. Hiervoor ontvangt u in maart/april een aanslag.

Bij de aanslag watersysteemheffing ongebouwd onderscheiden we drie categorieën:

  1. Natuurterreinen
  2. Ongebouwd waterberging
  3. Ongebouwd overig

U betaalt deze belasting naar rato van de waarde van het aantal hectare. Bekijk de tarieven.

U betaalt de watersysteemheffing voor de grond (landerijen, bouwgrond, weilanden) als u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder, zakelijk gerechtigde van het ‘recht van gebruik en bewoning’ van ongebouwd onroerend goed.

N.B. Kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing ongebouwd is NIET mogelijk.

Op het aanslagbiljet van de watersysteemheffingen zijn de bedragen gespecificeerd en is aangegeven waarvoor deze zijn berekend. Ook staat er wanneer u moet betalen en hoe u dat kunt doen.

Automatisch betalen

Het is mogelijk om voortaan te betalen via een automatische incasso. U kunt daarvoor gebruik maken van een machtiging. Door het invullen, ondertekenen en retourneren van de machtiging betaalt u dan voortaan automatisch.

Bezwaar maken

Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de aanslag niet terecht is. In zulke gevallen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar indienen. Als u bezwaar maakt, moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslag en/of beschikking uw bezwaar is gericht. Vermeld daarbij het belastingjaar en het biljetnummer. Vergeet ook niet om de datum, uw naam en adres in de brief te vermelden. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Richt het ondertekende bezwaarschrift aan:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en -invordering
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Regelgeving

Gerelateerd

Heeft u gevonden wat u zocht?