Als eigenaar van grond betaalt u watersysteemheffing ongebouwd aan het waterschap om uw grond te beschermen tegen wateroverlast of om verdroging te voorkomen.

Bij de aanslag watersysteemheffing ongebouwd onderscheiden we drie categorieën:

  1. Natuurterreinen
  2. Ongebouwd waterberging
  3. Ongebouwd overig

U betaalt deze belasting naar rato van de waarde van het aantal hectare.

U betaalt de watersysteemheffing voor de grond (landerijen, bouwgrond, weilanden) als u op 1 januari van een belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder, zakelijk gerechtigde van het ‘recht van gebruik en bewoning’ van ongebouwd onroerend goed.

N.B. Kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing ongebouwd is NIET mogelijk.

Op het aanslagbiljet van de watersysteemheffingen zijn de bedragen gespecificeerd en is aangegeven waarvoor deze zijn berekend. Ook staat er wanneer u moet betalen en hoe u dat kunt doen.

      Meer informatie over watersysteemheffing ongebouwd

      Heeft u gevonden wat u zocht?